กระทรวงวิทย์ฯ แถลงความสำเร็จการพัฒนา วัคซีนไข้เลือดออก ครั้งแรกของโลก

ไบโอเทค สวทช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาวัคซีนลูกผสมเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ป้องกันไข้เลือดออกครั้งแรกของโลกและลงนามอนุญาตให้ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย รับสิทธิ์ในการรับไปพัฒนาต่อเป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกในอนาคตอันใกล้

 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัคซีนและโรคเขตร้อนในประเทศ ได้ร่วมแถลงข่าวสำคัญสำหรับวงการแพทย์ของโลก พร้อมทั้งการลงนามอนุญาตให้ บริษัทเอกชนรับสิทธิ์ในการรับไปพัฒนาต่อเป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพ

 สำหรับการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก ได้มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี2543 โดยคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่และหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายเทคโนโลยี ชีวภาพทางการแพทย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชีวภาพแห่งชาติ รศ.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ และ ดร.พูนสุข กีฬาแปง และคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัย มหิดล โดย รศ.นพ.สุธี ยกส้าน ซึ่งสามารถสร้างและทดสอบวัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือกชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ลูกผสม (Chemeric Live - attenceated vaccine) ได้ครบทั้ง 4 ซีโรทัยป์ (ชนิด) เป็นผลสำเร็จ

 ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่การพัฒนาวัคซีนป้องกันเด็งกี่เป็นไปด้วยความยากลำบาก ก็เพราะ โรคไข้เลือดออกมีสาเหตุสำคัญจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ ซึ่งมีถึง 4 ชนิด เมื่อคนติดเชื้อไวรัสชนิดใดจะสามารถป้องกันไวรัสเฉพาะชนิดนั้นได้ตลอดชีวิต แต่ไม่สามารถปกป้องการติดเชื้อซ้ำโดยไวรัสเด็งกี่ชนิดอื่น และภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการติดเตื้อไวรัสต่างชนิดนี้ อาจทำให้โรคมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การพัฒนานี้หากมีต่อไปจนถึงการนำไปใช้ในมนุษย์ได้จริง วัคซีนที่สร้างได้จะป้องกันการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ สายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันแต่ละชนิดได้ดีขึ้น

dengue

ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2554.

 

 
 

ข่าวสารองค์กร