ไบโอเทคลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ National Institute of Technology and Evaluation (NITE) ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555  ไบโอเทค ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระยะที่ 3 ร่วมกับ National Institute of Technology and Evaluation (NITE) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปี (ตุลาคม 2555– ตุลาคม 2558) ณ อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมี Prof. Itaru Yasui ผู้อำนวยการ NITE และ ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการ ไบโอเทค เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนของประเทศไทยและญี่ปุ่น

MOU2

ไบโอเทค และ NITE ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งแรก ในปี 2548 และครั้งที่ 2 ในปี 2551 โดยมีโครงการร่วมด้านการศึกษาอนุกรมวิธานของแบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ รวมถึงการประยุกต์ใช้ ระหว่างห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธ์จุลินทรีย์ (BCC) และ NITE Biological Resource Center (NBRC) นำมาซึ่งผลความสำเร็จได้แก่ การพบจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่มากกว่า 50 สายพันธุ์ และมีผลงานตีพิมพ์มากกว่า 30 เรื่อง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

จากผลสำเร็จของความร่วมมือที่ผ่านมา จึงเกิดความร่วมมือต่อเนื่องระยะที่ 3 ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนจุลินทรีย์ระหว่าง BCC และ NBRC ตามข้อกำหนดพิธีสารนาโงยา ซึ่งเป็นพิธีสารภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และเนื่องจากวิกฤตการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา การวิจัยในเรื่องนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ได้ถูกนำเข้ามาศึกษา โดยมุ่งเน้นเรื่องการสะสมของสารอินทรีย์และสารพิษ ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของจุลินทรีย์โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีกิจกรรมด้านการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถของนักอนุกรมวิธานในประเทศไทย

MOU1

National Institute of Technology and Evaluation (NITE) เป็นหน่วยงานภายใต้ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น โดยมี NBRC เป็นหน่วยงานในกำกับทำหน้าที่เก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ การวิเคราะห์จีโนม และการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของจุลินทรีย์ รวมถึงการดัดแปลงพันธุกรรมของจุลินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม นอกจากการเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีชีวภาพแล้ว NITE ยังมีหน่วยงานที่ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสารเคมี การให้การรับรอง และการตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภคอีกด้วย

ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2555 

 

 
 

ข่าวสารองค์กร