ไบโอเทคร่วมแสดงนิทรรศการในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2555

ไบโอเทคร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยทางด้านโคนมและการขยายผลสู่เกษตรกรในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี ระหว่างวันที่ 11 -17 มกราคม 2555 ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน

 
ndf2012
 
นิทรรศการของไบโอเทคนำเสนอภายใต้แนวคิด “การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่การใช้จริงของเกษตรกร” โดยมีทั้งผลงานวิจัย และการขยายผลจากงานวิจัยออกสู่ภาคเอกชนและเกษตรกร ประกอบด้วย
 
  • วิธีการระบุเพศของตัวอ่อนโคด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์แลมป์ ซึ่งเป็นงานวิจัยของไบโอเทค
  • การศึกษาผลการใช้ฮอร์โมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ และเพิ่มกำไรในฟาร์มโคนม โดยไบโอเทคและ​บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ฮอร์โมนเพื่อควบคุมการตกไข่ในโคนม โดยไบโอเทคและ​บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • การแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โคนมด้วยโปรแกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ ของห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำฝนฟาร์ม และ สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด
  • การขยายผลอ้อยอาหารสัตว์สู่เกษตรกร โดย สวทช.
 
เทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2555 จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรชาวไทย  และสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและการรณรงค์เพื่อบริโภคนมของรัฐบาล   รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนมของประเทศ  ภายใต้แนวคิด “84 พรรษา 50 ปี อาชีพพระราชทาน สู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมโคนมอาเซียน”
ประกาศเมื่อ 12 มกราคม 2555

ข่าวสารองค์กร