ไบโอเทค ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2012 ประเภทอาคารควบคุม

ไบโอเทค ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม จากการประกวด Thailand Energy Awards 2012 ประจำปี 2555 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและยกย่องโรงงาน อาคาร บุคลากร และผู้มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่มีผลงานดีเด่น อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ

ด้วยความตระหนักถึงวิกฤตการณ์การใช้พลังงาน ไบโอเทคนำระบบการจัดการพลังงานมาปรับใช้ภายในอาคาร โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน จัดทำนโยบายด้านการอนุรักษณ์พลังงาน รวมถึงดำเนินโครงการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green BIOTEC) ซี่งมีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สำคัญ อาทิเช่น การใช้งานอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ปั๊มน้ำเย็น (VSD) การจัดการระบบเครื่องทำความเย็น (Chiller Management) และระบบเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ภายในอาคาร (Pre – Cooling System) การติดตั้งระบบพ่นน้ำแบบฝอย (Turbo Spray Water Cooler) และติดตั้ง Cooling Pad เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ การลดการสูญเสียจากการเปิดใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นโดยจัดให้มีการเดินสำรวจประจำวัน การลดจำนวนและชั่วโมงการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ฉนวนกันความร้อนกับหม้อต้มน้ำสแตนเลส ตลอดจนการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว เป็นต้น

สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม ไบโอเทค ได้นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO: 14001 มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และนำ มอก. 18001 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มากำหนดเป็นนโยบายพร้อมจัดตั้งคณะทำงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงการดำเนินกิจกรรม 5ส และกิจกรรม Big Cleaning Day

จากผลการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี 2552-2554 สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้ กว่า 1.4 ล้านบาท และลดการปลดปล่อย CO2เข้าสู่บรรยากาศกว่า 300 ตัน
 
Energy_Award

 ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2555

ข่าวสารองค์กร