ไบโอเทค และอีโคไซเอนทิฟิค ร่วมผลักดันงานวิจัยเทคโนโลยีพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมี

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ไบโอเทค สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท อีโคไซเอนทิฟิค จำกัด บริษัทผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายชุดทดสอบคุณภาพสูงโดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมมือกันผลักดันการดำเนินงานศึกษา วิจัยและพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีสำหรับการประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยมี ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค และ นางเพชรินทร์ ร่วมสุข กรรมการ บริษัท อีโคไซเอนทิฟิค จำกัด เป็นผู้แทนในการลงนาม

DSCN0760

ความร่วมมือนี้ เกิดจากความเชี่ยวชาญของ ดร. สรวง สมานหมู่ นักวิจัย ไบโอเทค ในการศึกษา วิจัย และพัฒนาเซ็นเซอร์ทางเคมีสำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการทางการตลาดได้ในอนาคต สามารถทดแทนการนำเข้าชุดทดสอบจากต่างประเทศ เพิ่มมาตรฐานในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมถึงการควบคุมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการต่างๆของอุตสาหกรรม

ไบโอเทค และ อีโคไซเอนทิฟิค จะร่วมกันดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีในรูปแบบต่างๆ จัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ จัดฝึกอบรมและสัมมนา ระหว่างบุคลากรของทั้งสองฝ่าย มีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

IMG_487200

บริษัท อีโคไซเอนทิฟิค จำกัด เป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย ชุดทดสอบคุณภาพสูง ปลอดภัย ง่ายต่อการใช้งาน บริการให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการขาย การอบรมการใช้งาน โดยครอบคลุมทั้งด้านเกษตรกรรม การประมง การศึกษา การบำบัดน้ำในภาคอุตสาหกรรม การดูแลคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลอง อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่างชาติที่ไม่มุ่งหวังกำไร นอกจากนี้ มีนโยบายให้คำปรึกษา แนะแนวการตรวจสอบค่าต่างๆ รวมถึงแก้ปัญหาในกระบวนการอุตสาหกรรมด้วยวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้อง เพื่อช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555

ข่าวสารองค์กร