ไบโอเทค เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2555

ไบโอเทค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีกำหนดการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2555 หรือ The 11th International Conference on Bioinformatics 2012 (InCoB 2012) ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และนักชีวสารสนเทศศาสตร์ ผ่านการนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบการบรรยาย และโปสเตอร์ในระดับนานาชาติ พร้อมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการที่ทันสมัย และก้าวหน้าให้กับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักศึกษาที่กำลังศึกษาในศาสตร์แขนงดังกล่าว และผู้สนใจทั่วไป สำหรับนักวิจัยที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 และติดตามรายละเอียดได้ที่https://www.incob2012.org

GI2

พร้อมกันนี้ ไบโอเทค สวทช. และ มจธ. ได้ผนวกการประชุมวิชาการนานาชาติเข้าไว้ด้วยกัน อีก 2 เรื่อง ได้แก่ The 3rd International Conference on Computational Systems Biology and Bioinformatics (CSBio2012) และ The 3rd International Neural Networks Society Winter Conference (INNS-WC2012) เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความเกี่ยวเนื่องในประเด็นการศึกษาวิจัยในศาสตร์แขนงที่ใกล้เคียงกัน และยังเป็นโอกาสอันดีที่จะให้นักวิจัยทั้งสามกลุ่มได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดมุมมอง หรือแนวทางงานวิจัยใหม่ได้อีกทางหนึ่ง

ประกาศเมื่อ 14 พฤษภาคม 2555

 

 
 

ข่าวสารองค์กร