ไบโอเทค สวทข. ร่วมกับ มจธ. จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคม 2555 ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน ชีวสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 11 หรือ The 11th International Conference on Bioinformatics 2012 (InCoB 2012) ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “From Biological Data to Knowledge to Technological Breakthroughs” โดยมี รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มจธ. Prof. Shoba Ranganathan APBioNet President และ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานการเปิดงาน

ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายวิชาการด้านชีวสารสนเทศศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Prof. Jurg Ott (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ Rockefeller University ประเทศสหรัฐอเมริกา) Dr. Tatsuhiko Tsunoda (ผู้อำนวยการ กลุ่มวิจัยเวชสารสนเทศ RIKEN Center for Genomic Medicine ประเทศญี่ปุ่น) ศ. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ (นักวิจัยอาวุโส ไบโอเทค ประเทศไทย) และ Prof. Sandra Leah Baldauf (หัวหน้าโปรแกรมชีววิทยาเชิงอนุกรมวิทาน Uppsala University ประเทศสวีเดน) เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีการบรรยายโดยผู้แทนภาคเอกชน จากบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด และ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น นอกจากนี้ มีจัดการอภิปรายกลุ่ม จัด pre-workshop ในหัวข้อต่างๆ และกิจกรรมเยี่ยมชมไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้ 240 คน จาก 15 ประเทศ

 

พร้อมกันนี้ ไบโอเทค สวทช. และ มจธ. ได้ผนวกการประชุมวิชาการนานาชาติเข้าไว้ด้วยกัน อีก 2 เรื่อง ได้แก่ The 3rd International Conference on Computational Systems Biology and Bioinformatics (CSBio2012) และ The 3rd International Neural Networks Society Winter Conference (INNS-WC2012) เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องในประเด็นการศึกษาวิจัยในศาสตร์แขนงที่ใกล้เคียงกัน และเป็นโอกาสที่นักวิจัยทั้งสามกลุ่มได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อเกิดมุมมองหรือแนวทางงานวิจัยใหม่

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ (InCoB) จัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และนักชีวสารสนเทศศาสตร์ ผ่านการนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบการบรรยาย และโปสเตอร์ในระดับนานาชาติ พร้อมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการที่ทันสมัย และก้าวหน้าให้กับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักศึกษาที่กำลังศึกษาในศาสตร์แขนงดังกล่าว และผู้สนใจทั่วไป

DSCN6557-horz

ประกาศเมื่อ 9 ตุลาคม 2555

 

 
 

ข่าวสารองค์กร