ไบโอเทค ร่วมกับ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่น มอบทุนวิจัย 3 ทุนสำหรับโครงการวิจัยร่วมไทย-ญี่ปุ่นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2555


JST_BIOTEC

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่น (Japan Science and Technology Agency: JST) และ ไบโอเทค สวทช. ประกาศผลการตัดสินทุนสำหรับโครงการวิจัยร่วมไทย-ญี่ปุ่นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2555 จำนวน 3 ทุน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและฐานความรู้เพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านการแพทย์และการเกษตร

ไบโอเทคเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย "ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ" ภายใต้ความร่วมมิอ Japanese-Thai cooperative program on “Biotechnology” ประจำปี 2555

ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการ ไบโอเทค กล่าวว่า “หลังจากที่ JST และ สวทช. ได้ตกลงร่วมกันที่จะให้การสนับสนุนทุนสำหรับโครงการวิจัยร่วมไทย-ญี่ปุ่นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2555 ไบโอเทค สวทช. จึงดำเนินโปรแกรมความร่วมมือดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยระดับโลก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ในอนาคต”

ดร. นากามูระ มิชิฮารุ ประธานสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า “JST และไบโอเทค ได้ตั้งเป้าร่วมกันที่จะสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมไทย-ญี่ปุ่นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 3 โครงการ สำหรับปี 2555 โดยทุนจะสนับสนุนงบประมาณวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัย"

ทั้งนี้ มีอาจารย์ และนักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจำนวน 16 โครงการ จากหน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยรวม 20 หน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการร่วมไทย-ญี่ปุ่นได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้ 3 โครงการที่มีรายชื่อต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ตามรายละเอียดดังนี้

สายพันธุ์ใหม่ที่มีการสะสมธาตุเหล็กสูงในอนาคตต่อไป

DNA chip สำหรับจำแนกเชื้อกลุ่มก่อวัณโรค และจำแนกสายพันธุ์เชื้อก่อวัณโรคภายใต้เทคโนโลยีของ DigiTag รศ. ดร. อังคณา ฉายประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Prof. Dr. Katsushi Tokunaga จาก Graduate School of Medicine, The University of Tokyo จะพัฒนา DNA chip ที่สามารถใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง SNPs ของเชื้อวัณโรคเปรียบเทียบกับ SNPs ของผู้ป่วยวัณโรคปอดในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่แนวทางการรักษาและการป้องกันวัณโรคในอนาคต รวมถึงศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อวัณโรคในภูมิภาคอาเซียน หรือระดับโลกต่อไป

การใช้แบคทีรีโอฟาจเป็น biocontrol ในการควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ดร. อรวรรณ ชัชวาลการ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ไบโอเทค และ Prof. Dr. Takashi Yamada จาก Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University นำเสนอเทคโนโลยีการใช้ไวรัสเพื่อควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุจากแบคทีเรียแนวใหม่ โดยการป้องกันการติดเชื้อในระยะต้นก่อนแบคทีเรียเข้าทำลายพืช ซึ่งนักวิจัยจะค้นหาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยเพื่อควบคุมแบคทีเรียชนิด Ralstonia solanacearum ซึ่งเป็นสาเหตุโรคเหี่ยวของพืช (Bacterial Wilt Disease)

###########

เกี่ยวกับสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่น (Japan Science and Technology Agency: JST)
JST เป็นองค์กรบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อพัฒนาสวัสดิการและความเป็นอยู่ของคนในประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JST ได้ที่ www.jst.go.th/EN/index.html
Download Press Release

ประกาศเมื่อ 27 กรกฎาคม 2555

ข่าวสารองค์กร