โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีชีวภาพได้รับรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

โครงการการปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีชีวภาพได้รับรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศจาก คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา โดยมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโดย นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ที่อาคารรัฐสภา

โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศมอบรางวัลให้แก่ บุคคล องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน ที่มีการประดิษฐ์ คิดค้น และนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประกอบกิจกรรมหรือประกอบกิจการจนก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ในปีนี้มีผลงานที่ได้รับเลือกจำนวน 215 ผลงาน 

“โครงการการปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ” เป็นโครงการที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคนิคเครื่องหมายโมเลกุล (Marker Assisted Selection หรือ MAS) เพื่อพัฒนาคุณภาพเมล็ด และความสามารถในการทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น น้ำท่วม ดินเค็ม ทนแล้ง รวมถึงการต้านทานต่อโรคและแมลง รวมทั้งมีความร่วมมือกับกรมการข้าวในการปลูกทดสอบสายพันธุ์ข้าวที่ได้ปรับปรุงพันธุ์แล้วในสถานีวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวต่างๆ ของกรมการข้าว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีตัวอย่างผลความสำเร็จได้แก่ พันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันและไม่ไวต่อช่วงแสง พันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ “ธัญสิริน” รวมถึงได้รับรองการจดสิทธิบัตรยีนความหอม จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

จากความสำเร็จนี้ ไบโอเทคได้ดำเนินการจัดอบรมและถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โดยให้ความรู้ทั้งในด้านการปลูก ดูแลรักษา การตรวจคัดพันธุ์ปน แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคกลาง เช่น จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ภาคเหนือ เช่น จังหวัด น่าน เชียงราย ลำปาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัด สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี โดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศ ในการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับความเป็นอยู่ จึงเป็นการขยายฐานในการต่อยอดสร้างประโยชน์ เพิ่มมูลค่า นำไปสู่การพัฒนาและเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีชีวภาพได้ที่นี่

        1     certrificate

ประกาศเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2555

 
 

 

ข่าวสารองค์กร