เวทีหารือ “มันสำปะหลัง” พืชเศรษฐกิจสำคัญของโลก

“มันสำปะหลัง” ถือเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของมนุษย์ เป็นแหล่งพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและราคาถูก นอกจากนี้ มันสำปะหลังยังถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ส่งผลให้ การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง รวมถึงการพัฒนางานวิศวกรรมด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญ

ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีการจัดประชุมฯ “Starch Update” ครั้งที่ 6 (“Starch Update 2011: The 6th International Conference on Starch Technology”) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า โดย ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 2 ปี เพื่อเสนอความก้าวหน้า ผลงานวิชาการของงานวิจัย วิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง การพบปะแลกเปลี่ยน ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

A111 A2

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านแป้งและมันสำปะหลัง ทั้งในและต่างประเทศ เช่น Prof. Sandra Hill จากประเทศอังกฤษ ในหัวข้อ “Insights into starch granule swelling and solubility” และ Prof. Dr. Bruce R. Hamaker จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ “How internal chain structure of amylopectin might drive function” นอกจากนี้ มีการนำเสนอผลงานวิจัย กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด เพื่อดูกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมฟรุ๊กโตส และน้ำเชื่อมมอลโตสซึ่งในกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมนั้นจะต้องมีการใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตด้วย รวมถึงนิทรรศการวิชาการ ทั้งนี้หมดนี้ จะนำไปสู่การพัฒนา และปรับปรุงภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับมันสำปะหลัง และแป้งของประเทศ รวมถึงเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกต่อไป

ประกาศเมื่อ 24  กุมภาพันธ์ 2555

 

 
 

ข่าวสารองค์กร