หนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2011/2012

THAILAND BIOTECH GUIDE 2011/2012 จัดทำโดย บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด และ บริษัท มาร์แชล คาเวนดิช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การสนับสนุนจาก ไบโอเทค สวทช. โดยสาระสำคัญฉบับนี้นำเสนอเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยบนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ (Sustaining Thailand’s Development through Biodiversity) บทบรรณาธิการได้รวบรวมบทความที่น่าสนใจ เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand’s biodiversity) บทสัมภาษณ์พิเศษจากผู้อำนวยการไบโอเทค และนักวิจัยที่ศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทย รวมถึงผู้บริหาร บริษัทเอกชนไทยที่ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในส่วนท้ายเล่มเป็นรายชื่อบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพหรือสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

THAILAND BIOTECH GUIDE เป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่จัดทำขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านธุรกิจชีวภาพในประเทศไทยและเป็นแหล่งข้อมูลบริษัทในห่วงโซ่ธุรกิจชีวภาพประกอบด้วยบทความที่นำเสนอข้อมูลของประเทศไทยและรายชื่อบริษัท (Company Directory) โดยข้อมูลทั้งหมดได้มีการรวบรวมไว้บนเว็บไซต์ www.biotechthailand.com อีกด้วย

สามารถ สั่งซื้อ THAILAND BIOTECH GUIDE 2011/2012 ในรูปเล่ม หรือ CD-Rom ได้ที่ คุณธีระ กิตติธีรพรชัย บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โทร. 0-2731-1191 หรือ email: //compose.mail.yahoo.com/?To=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(103, 139, 39);">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Download บทความของ THAILAND BIOTECH GUIDE 2011/2012

Thailand_Biotech_Guide_2

ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2555

ข่าวสารองค์กร