สัมมนาร่วมไบโอเทคและ HZI เรื่อง Exploitation of the microbial bio- and chemodiversity

ไบโอเทค ร่วมกับ Helmholtz Centre for Infection Research Braunschweig (HZI) ประเทศเยอรมนี จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่องExploitation of the microbial bio-and chemodiversity เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานวิจัยด้านเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ความหลากหลายของจุลินทรีย์กับการนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิจัยด้านดังกล่าวระหว่างนักวิจัยไทยและเยอรมนีในอนาคต

HZI

ในงานมีการบรรยายวิชาการจากคณะนักวิจัยจาก HZI นำโดย Prof. Marc Stadler หัวหน้ากลุ่มวิจัยด้านการพัฒนายาจากจุลินทรีย์ (Department of Microbial Drugs) เรื่องการค้นหาสารธรรมชาติที่ได้จากจุลินทรีย์ในประเทศเยอรมนี และการคัดกรองสารทุติยภูมิออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น ส่วนนักวิจัยไบโอเทคที่ร่วมบรรยายในงาน ประกอบด้วย ดร.มาซาฮิโกะ อิซากะ จากห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ ดร.วนิชา วิชัย จากห้องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และ ดร. เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด จากห้องปฏิบัติการราวิทยา โดยมีการบรรยายถึงความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ในประเทศไทย การศึกษาอนุกรมวิธานและการจัดจำแนกจุลินทรีย์ประเภทราทำลายแมลง การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น การแพทย์ เกษตร และอาหาร เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนากว่า 50 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศเมื่อ 6 สิงหาคม 2555

ข่าวสารองค์กร