สวทช. ร่วมกับ ซีพีเอฟ วิจัยพัฒนาด้านเกษตร และอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีสำหรับควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ และแนวทางลดการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคในอาหาร

cpf02

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การวิจัยและพัฒนาด้านเกษตร และอาหาร” กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอฟ) เพื่อร่วมกันวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ที่สำคัญ รวมถึงขยายผลโครงการวิจัยที่มีศักยภาพสู่การใช้ประโยชน์จริง มีกรอบระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี โดยเน้นที่เทคโนโลยีสำหรับควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ และแนวทางลดการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคในอาหาร ด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเชื้อโรคต่างๆที่สามารถปะปนเข้ามากับกระบวนการเลี้ยงตลอดเส้นทางการผลิต ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ของประเทศ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหารให้กับผู้บริโภค และที่สำคัญความร่วมมือนี้จะเป็นแนวทางสู่การขยายขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าแบรนด์ซีพีในตลาดโลก ซึ่งมี ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ของไบโอเทค รับผิดชอบดำเนินการวิจัยร่วม

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านเกษตรและอาหาร กับ ซีพีเอฟ ครั้งนี้นับเป็น นิมิตหมายที่ดีในการยกระดับการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการร่วมกับภาคการผลิตโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ ซึ่งได้เริ่มด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัคซีนที่นอกจากมุ่งเป้าที่การประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรคระบาดสัตว์แล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของเทคโนโลยีไว้สำหรับวัคซีนทางเลือกใหม่ในอนาคตด้วย”

ด้าน นายวีรชัย รัตนบานชื่น ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “นอกจากส่วนของภาคการผลิตแล้ว งานวิจัยและพัฒนานับว่าเป็นเบื้องหลังความสำเร็จในการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมคงอยู่ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ และมาตรฐานสากล พัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นความร่วมมือกันในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตของบริษัทแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาความเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานอีกด้วย” 

ในฐานะที่ สวทช. มีพันธกิจหลักในการสร้างความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ จึงกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา “คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร” ขึ้น เพื่อเป้าหมายเพิ่มผลผลิต ลดความสูญเสียจากปัจจัยต่างๆ ยกระดับคุณภาพความปลอดภัย และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าภาคเกษตร และอาหารของประเทศ  โดยอาศัยกลยุทธ์สร้างความร่วมมือกับพันธมิตร และบริหารจัดการเชิงบูรณาการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่ชัดเจน ร่วมสนับสนุน การวิจัยที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง โดยสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องมีปริมาณอาหารที่เพียงพอ ประชาชนเข้าถึงอาหารได้ตลอดเวลา และอาหารนั้นต้องมีคุณภาพ ความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงดังกล่าว ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การใช้พื้นที่ปลูกพืชที่ไม่ใช่อาหาร โรคและแมลงศัตรูพืช โรคระบาดสัตว์ รวมถึงข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่างๆ เป็นต้น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรมด้านการเลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ในเชิงพาณิชย์ การแปรรูปเนื้อสัตว์ จนกระทั่งมีการผลิตอาหารสำเร็จรูป โดยแบ่งเป็น 2 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสัตว์บก ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ เป็ดและสุกร และธุรกิจสัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งและปลา

ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2555

 
 

ข่าวสารองค์กร