สวทช. มจธ. และ ไบโอเนท-เอเชีย ร่วมพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตวัคซีน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ไบโอเทค สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตวัคซีน ณ อาคารวิจัยพัฒนา และโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน โดยความร่วมมือนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการร่วมกันสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างขีดความสามารถเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุจากห้องปฏิบัติการไปสู่การพาณิชย์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมกันนี้ยังเป็นการร่วมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของประเทศในด้านนี้ให้มีประสบการณ์ และความชำนาญที่เพิ่มขึ้น web02

ทั้งนี้ ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุ หรือ National Biopharmaceutical Facility (NBF) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐ ตั้งเป้าหมายเพื่อเป็นหน่วยงานระดับชาติที่ให้บริการด้านการผลิตยาชีววัตถุ เพื่อการทดสอบทางคลีนิก และบริการฝึกอบรมด้านการผลิตยาชีววัตถุ เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี และขยายขนาดการผลิตยาและสารชีวภาพทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับใช้ขยายขนาดการผลิตระดับโรงงานต้นแบบ ที่จะเชื่อมต่อผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านยาชีววัตถุ และวัคซีน

สำหรับ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ถือเป็นบริษัทฯ เอกชนของประเทศไทยรายแรกที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคในคนอย่างครบวงจร ในส่วนของการควบคุมคุณภาพซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสม และได้มาตรฐานเพื่อปฏิบัติการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของแอนติเจนในการผลิตวัคซีนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวัคซีนชนิดใหม่ เช่น วัคซีนป้องกันโรค ไอกรนชนิดไร้เซลล์

Download Press Release

ประกาศเมื่อ 3 เมษายน 2555

 

 
 

ข่าวสารองค์กร