รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน NAC 2012 วันที่ 24-28 มีนาคม 2555

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2555 หรือ NAC 2012 “รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งกำหนดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2555 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิจัยของ สวทช. นำเสนอผลงานความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ และนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมรับมือกับภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งผลงานเด่นที่แต่ละศูนย์แห่งชาตินำมาจัดแสดง ได้แก่

- กำแพงกันน้ำกระสอบ n-sack มีขนาดเล็กและเบา สะดวกในการใช้งาน โดยไม่ต้องบรรจุทราย เพียงแช่น้ำไว้ประมาณ 45 นาที ถุงจะดูดซับน้ำได้มากถึง 100 เท่า ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

- จ่าเฉยวัดระดับน้ำ หุ่นจำลองตำรวจที่ติดตั้ง sensor เพื่อใช้ในการตรวจจับความเร็วของรถที่วิ่งผ่าน และตรวจการแซงทับเส้นทึบ ฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช.

- แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งของอ่าวไทย ศึกษาผลกระทบต่อชายฝั่งอันเนื่องจากภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล รวมถึงศึกษาการรุกล้ำของคลื่นทะเลอันเกิดจากพายุที่อาจมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น และอาจส่งผลต่อการเกิดน้ำท่วมได้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

- ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูด ช่วยให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูดได้มีโอกาสใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปในสังคม โดยเฉพาะในขณะที่เกิดพิบัติภัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

- nCA : “น้ำใส หายเหม็น ออกซิเจนสูง” นวัตกรรมแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสียให้กลายเป็นน้ำดี

- “Flood Sign Application” ช่วยเก็บข้อมูลระดับน้ำท่วมโดยให้ประชาชนช่วยเก็บรวบรวมและรายงาน (Crowd Sourcing) ข้อมูลระดับคราบน้ำท่วมสูงสุดในแต่ละพื้นที่ผ่านทาง Mobile Application ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

- ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ “ข้าวเหนียวข้าวก่ำ” มีสารฟีนอลิกและสารแอนโทไซยานินสูง มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช.

- Thai Science Biodiversity ฐานข้อมูลความหลากหลายชีวภาพของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ ที่สืบค้นหาข้อมูลได้ง่าย โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านซอฟท์แวร์ iCollect และยังสะท้อนถึงการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพของไทยหลังเกิดภัยพิบัติต่างๆ ได้

ซอฟท์แวร์ iCollect เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลสิ่งมีชีวิตที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสิ่งมีชีวิต ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ และข้อมูลด้านตำแหน่งของเชื้อที่เก็บไว้ในหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลกลาง “Thai Science Biodiversity” เพื่อสืบค้น ตรวจสอบตำแหน่งของเชื้อได้อย่างสะดวก และเป็นประโยชน์ในหลายด้าน ผู้สนใจสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์www.thaiscibiodiversity.org ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

1

และนอกจากนิทรรศการที่น่าสนใจ ภายในงาน NAC 2012 ผู้เข้าชมจะได้พบกับ ผลงานวิจัยเด่น ของไบโอเทค ในโซนนิทรรศการ ได้แก่

 1. โซนที่ 1 นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย : โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม ธนาคาร “คน ควาย ข้าว” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 2. โซนที่ 2 “รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” : จุลินทรีย์กับการใช้ประโยชน์ “มองถูกก็ใช้ถูก”
 3. โซนที่ 3 นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเจรจาธุรกิจ ได้แก่

           - ชุดตรวจภาคสนามแบบพกพาสำหรับโลหะหนักปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมและกระบวนการอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

           - เธอคือลมหายใจ…ตรวจเบาหวานจากลมหายใจ

          - ระบบผลิตหัวเชื้อจุลสาหร่ายแบบต่อเนื่อง

          - ชุดตรวจยา (ต้านเชื้อมาลาเรีย) ปลอม

          - ENZbleach เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ

 1. โซนที่ 4 นิทรรศการงานวิจัยและการพัฒนา

         - วิธีการระบุเพศของตัวอ่อนโคด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์แลมป์

        - Thai Science Biodiversity

        - มหัศจรรย์ข้าวกลายพันธุ์สู่ข้าวอนาคต

New_Image_2

New_Image

นอกจากนี้ ผู้เข้าชมจะได้พบกับ งานสัมมนาวิชาการกว่า 20 เรื่อง ซึ่งมีตัวอย่างหัวข้อที่น่าติดตาม ได้แก่

 1. วันที่ 26 มีนาคม 2555 “การบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อการรับมือมหาอุทกภัย” ถอดบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมปี 2554 และแนวทางในการเตรียมรับมือ ป้องกัน น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดย ดร. รอยล จิตรดอนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) รศ.ดร. เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และวิทยากรร่วม
 2. วันที่ 26 มีนาคม 2555 "ถอดบทเรียนการบริหารข้อมูลเพื่อรู้ทันภัยพิบัติ" เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองจากนักสื่อสารมวลชน ในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร และ วิธีการสื่อสาร ในช่วงวิกฤตการณ์น้ำท่วม เพื่อลดความตื่นตระตก โดย พลเรือตรีถาวร เจริญดี ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และวิทยากรร่วม
 3. วันที่ 26 มีนาคม 2555 “จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาหารและภาคเกษตรไทย: บทเรียนและโอกาสจากภัยพิบัติ” เป็นบทเรียนและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดทั้ง Supply chain และกลยุทธ์ และนวัตกรรมเพื่อรับมือ และสร้างโอกาสของอุตสาหกรรมอาหาร และภาคเกษตรไทย โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ 
  พลวิชัย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และวิทยากรร่วม
 4. วันที่ 28 มีนาคม 2555 “ความก้าวหน้าการวิจัยด้านจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำทิ้งและของเสีย” เป็นงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ในด้านต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเกษตร โดยนักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 5. วันที่ 28 มีนาคม 2555 “การปรับตัวของเกษตรกรในภาวะน้ำท่วม” รับฟังประสบการณ์ตรงและการปรับตัวการทำการเกษตรในภาวะน้ำท่วมจากผู้แทนเกษตรกร เช่น ผู้แทนเกษตรกรจาก อ.ผักไห่ 
  จ.พระนครศรีอยุธยา โดยคุณธงชัย คงคาลัย ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมดุลและพึ่งพาตนเอง จ. นครนายก

และเป็นประจำทุกปี ที่ไบโอเทคจะเปิดโอกาสให้พบกับกิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ โดยผู้เข้าชมงานจะได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับนักวิจัย และเห็นการปฏิบัติงานจริงของนักวิจัยในห้องปฏิบัติ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหน้างานทุกวัน ระหว่างเวลา 13:00 - 13:30 น. สำหรับรอบที่ 1 และ 14:00 – 14:30 น. สำหรับรอบที่ 2

OpenHouse2012

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ติดตามกำหนดการ และรายละเอียดต่างๆได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac2012 หรือ call center 0-2564-8000 สามารถลงทะเบียนออนไลน์สำหรับเข้าฟังสัมมนา และ การประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2555

ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2555

ข่าวสารองค์กร