รศ. นพ. นพพร สิทธิสมบัติ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2555

รศ. นพ. นพพร สิทธิสมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2555 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยความสำเร็จในผลงาน “การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการสร้างวัคซีนลูกผสม 4 ชนิดเพื่อป้องกันไข้เลือดออก” ซึ่งงานวิจัยนี้ รศ. นพ. นพพรและคณะสามารถสร้างและทดสอบวัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือกชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ลูกผสม ได้ครบทั้ง 4 ชนิด เป็นผลสำเร็จ และได้มีการอนุญาตให้สิทธิบริษัทเอกชนไทยไปพัฒนาต่อเป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

DrNopporn.1

รศ. นพ. นพพร ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน้นการทำวิจัยด้านไวรัสเด็งกี่และโรคไข้เลือดออก

สำหรับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประเภททีม ได้มอบให้ คณะนักวิจัยและวิศวกรห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการหล่อ หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม เอ็มเทค ด้วยผลงานเทคโนโลยีการตรวจวัดคุณภาพของอะลูมิเนียมเหลวสำหรับการผลิตงานหล่อคุณภาพสูง และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เป็นของ ผศ. ดร. ชินวัชร์ สุรัสวดี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ด้วยผลงานการพัฒนาอัลกอริทึม AMP สำหรับประมาณค่าหยาดน้ำฟ้าทั่วโลกจากข้อมูลที่สังเกตจากดาวเทียมมิลลิมิเตอร์เวฟแบบพาสซีฟ การพัฒนาเทคโนโลยีระบบพยากรณ์อากาศเชิงเลขความละเอียดสูงสำหรับประเทศไทย และ การพัฒนาอุปกรณ์รับรู้คลื่นความถี่มิลลิมิเตอร์เวฟแบบพาสซีฟสำหรับใช้บนดาวเทียมเพื่อตรวจวัดหยาดน้ำทั่วโลก

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยมุ่งหวังเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นนักเทคโนโลยีในภาครัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการ และนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถจำนวนมากในประเทศไทย ได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว

ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2555

 
 

 

ข่าวสารองค์กร