รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555

เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2555 รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร เป็นผู้นำทีมนักวิจัยไทยร่วมถอดรหัสจีโนมข้าวร่วมกับนักวิจัยนานาชาติในโครงการถอดรหัสจีโนมข้าวนานาชาติ (The International Rice Genome Sequencing Project; IRGSP) และประสบความสำเร็จในการนำจีโนมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการค้นหายีนเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าว เป็นผู้ค้นพบและจดสิทธิบัตรยีนที่ควบคุมการสร้างสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) ในระดับสูง เป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งต่อมาได้พัฒนาฐานพันธุกรรมข้าวขาวดอกมะลิให้ทนน้ำท่วม ต้านทานต่อโรคและแมลง และสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ผลผลิตสูง โดยคงคุณสมบัติความเป็นข้าวหอมมะลิของไทยเอาไว้อย่างสมบูรณ์

ในสาขาเดียวกันนี้ โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงไรฝุ่นจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์แบบยั่งยืน ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับไรฝุ่นที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคภูมิแพ้ของระบบหายใจ งานวิจัยนี้นอกจากได้ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติแล้ว ยังได้ผลลัพธ์เป็นนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาอีกหลายรายการ และได้สร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติในการเป็นสถาบันแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีการศึกษาวิจัยไรฝุ่นอย่างครบวงจร

cats

ประกาศเมื่อ 24 กันยายน 2555

 

 
 

ข่าวสารองค์กร