รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร รับทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2555 ด้วยโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555  รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับมอบทุนนักวิจันแกนนำ ประจำปี 2555  จำนวน 19,930,000 บาท จาก สวทช. ภายใต้โครงการเทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการนี้เป็นความร่วมมือวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไบโอเทค กรมการข้าว  และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการก่อการกลายพันธุ์ (TILLING) ในการพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่ให้มีความสามารถในการต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชในระดับสูง พอที่เกษตรกรไม่จำเป็นต้องใช้สารควบคุมศัตรูพืชอีกต่อไป ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังต้องสามารถอยู่รอด ให้ผลผลิตได้แม้เกิดมหาอุทกภัย ทนต่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าปกติ สภาวะแห้งแล้งและดินเค็ม นอกจากนี้ข้าวพันธุ์กลายทั้งที่ถูกค้นพบแล้วและกำลังถูกค้นพบใหม่ จะสร้างองค์ความรู้ด้านพันธุกรรมของข้าว และเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาและเข้าใจหน้าที่ของยีนใหม่ๆ ได้อย่างชัดเจน การเตรียมความพร้อมเหล่านี้ จะเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อรองรับปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น นับว่ามีประโยชน์มากสำหรับประเทศไทย

Asso_prof_Aphichart__Research_chair_grant

สำหรับทุนนักวิจัยแกนนำอีกหนึ่งทุนมอบให้แก่ ศ. ดร. นพ. ประสิทธิ์ ภวสันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จากโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อฟันเพื่องานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกและเนื้อเยื่อปริทันต์

ในปี 2555 สวทช. ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ โดยได้รับข้อเสนอโครงการจากนักวิจัยชั้นนำและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จากสถาบันทั่วประเทศ จำนวน 16 โครงการ ซึ่งทุกโครงการได้ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการทุนนักวิจัยแกนนำ  โดยพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติ และศักยภาพของหัวหน้าโครงการที่จะนำทีมวิจัยให้บรรลุจุดมุ่งหมาย รวมไปถึงมีศักยภาพในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิชาการเข้ากับภาคการผลิตและบริการ โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด จนมีศักยภาพเพียงพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณประโยชน์ หรือเชิงพาณิชย์ได้

Research_chair_grant_2012_1

โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ เป็นโครงการให้ทุนวิจัยขนาดใหญ่ ที่ สวทช. จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้โครงการสามารถเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสมรรถภาพแห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย โดยให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อกลุ่มวิจัย ระยะเวลา 5 ปี สำหรับงานวิจัยภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลักของ สวทช. คือ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2555

 

 
 

ข่าวสารองค์กร