ผลงานวิจัยไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้รับเลือก highlight ใน A-IMBN Research

ผลงานวิจัยเรื่อง “Inhibition of influenza A virus replication by influenza B virus nucleoprotein: An insight into interference between influenza A and B viruses.” หรือ “การยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอโดยนิวคลีโอโปรตีนของไวรัสชนิดบี : การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอและบี” โดย ดร. อนันต์ จงแก้ววัฒนา และคณะผู้วิจัยจากห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ไบโอเทค ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Virology ฉบับที่ 432(1) ได้รับเลือกให้เป็น highlight ของเว็บไซต์ A-IMBN Research เดือนสิงหาคม 2555

2

งานวิจัยได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดบี ในการควบคุมการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอในสัตว์ปีก โดยอ้างอิงตามข้อมูลที่มีการศึกษามาในอดีต ที่พบว่าเมื่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั้งสองชนิดติดเชื้อเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านพร้อมกันจะไม่มีการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมในรูปของ segmented RNA ให้แก่กันละกัน (genetic reassortment) นอกจากนี้ยังพบว่าถ้าปริมาณไวรัสทั้งสองชนิดที่เข้าสู่เซลล์ใกล้เคียงกัน จะส่งผลให้การเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสชนิดเอจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ปรากฏการณ์ดังกล่าวยังไม่มีการศึกษาอธิบายชัดเจนในปัจจุบัน โดยทีมวิจัยได้ตั้งสมมติฐานว่าโปรตีนที่ไวรัสชนิดบีสร้างขึ้นขณะอยู่ร่วมกับไวรัสชนิดเอ จะสามารถยั้บยั้งการทำงานของโพลิเมอเรสของไวรัสชนิดเอได้ ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสชนิดเอในที่สุด

จากการศึกษาคณะผู้วิจัยพบว่า นิวคลีโอโปรตีนของไวรัสชนิดบี (nucleoprotein of FluB (BNP)) มีบทบาทสำคัญต่อการยับยั้งการทำงานของโพลิเมอเรสของไวรัสชนิดเอได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังพบว่าคุณสมบัติการยับยั้งดังกล่าวจะลดลงเมื่อมีนิวคลีโอโปรตีนของไวรัสชนิดเอสูงขึ้นซึ่งบ่งชี้ว่านิวคลีโอโปรตีนของไวรัสทั้งสองชนิดอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กันหลังจากไวรัสทั้งสองชนิดติดเชื้อเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน และเป็นที่น่าสนใจอีกว่าการยับยั้งการทำงานของ BNP จะไม่เกิดขึ้นถ้าไวรัสหรือโปรตีนกลุ่มโพลิเมอเรสของไวรัสชนิดเอถูกนำส่งเข้าสู่เซลล์ก่อนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง แสดงให้เห็นว่าปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงต้นของการติดเชื้อ

InvFluVirus2

A-IMBN Research เป็นความร่วมมือระหว่าง Asia-Pacific International Molecular Biology Network (A-IMBN) และ Nature Publishing Group (NPG) ที่คัดเลือกผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจโดยนักวิจัยจากสถาบันในเอเชียแปซิฟิก 18 แห่ง ใน 14 ประเทศ ซึ่งผลงานวิจัยที่น่าสนใจจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ และคณะบรรณาธิการ A-IMBN เพื่อเป็น Research Highlights ในแต่ละเดือน เเละนำขึ้นเเสดงไว้บนเวบไซด์ https://www.natureasia.com/A-IMBN/

ประกาศเมื่อ 5 กันยายน 2555

 
 

ข่าวสารองค์กร