นักศึกษาไทยรับทุนมอนซานโต้ บีเซลล์-บอร์ลอกศึกษาวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าว

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด จัดงานแถลงข่าวมอบทุนปริญญาเอก ในโครงการทุนการศึกษานานาชาติ มอนซานโต้ บีเซลล์-บอร์ลอก (Monsanto’s Beachell-Borlaug International Scholars Program: MBBISP) ณ ห้องปทุมมา โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ภายในงาน คุณเครก ดันน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด พร้อมด้วย รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการ ไบโอเทค สวทช. และ รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ได้ร่วมเสนอวิสัยทัศน์ด้านการส่งเสริมการพัฒนานักปรับปรุงพันธุ์ชั้นนำรุ่นใหม่ของไทย การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธ์พืชของโลก นโยบายและแผนการตลาดของ มอนซานโต้ และข้อมูลกองทุน MBBISP

MonsantoMBBIS

นายเอกพล ภูวนารถนฤบาล เป็นนักศึกษาปริญญาเอกคนแรกของประเทศไทย ที่ได้รับทุน MBBISP โดยศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจะดำเนินงานวิจัยเรื่อง Breeding-by-design: New Submergence Tolerance Rice Prolong Flash Flooding Environment เป็นระยะเวลา 4 ปี ด้วยงบประมาณ 140,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยมี รศ. ดร. อภิชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา งานวิจัยนี้จะมุ่งศึกษาบทบาทหน้าที่ของยีนในเชิงลึกเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้สามารถทนทานต่อสภาพน้ำท่วมขังได้นานขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อันเนื่องมาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังมุ่งพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพดีและให้ผลผลิตสูง รวมถึงทนทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคขอบใบแห้ง อีกด้วย

Monsanto_TH2012_2

โครงการทุนการศึกษานานาชาติ มอนซานโต้ บีเซลล์-บอร์ลอก ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแด่ ดร. เฮนรี บีเชลล์ และ ดร. นอร์แมน บอร์ลอก นักปรับปรุงพันธุ์ชั้นนำของโลกด้านข้าวและข้าวสาลี และบริหารจัดการโดย Texas AgriLife Research ซึ่งเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย Texas A&M ด้วยทุนสนับสนุนกว่า 300 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยของนักศึกษาด้านข้าวและข้าวสาลี เพื่อพัฒนานักปรับปรุงพันธุ์ชั้นนำและผู้นำเทคโนโลยี การเกษตรรุ่นใหม่ ปัจจุบันมีนักศึกษาได้รับทุน MBBISP จำนวน 38 คน จากทั่วโลก

ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2555

 

 
 

ข่าวสารองค์กร