นักวิจัยไบโอเทค ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2555 ด้านชีวโมเลกุลพืช

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานประกาศรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2555 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักวิทยาศาสตร์ไทยที่มีผลงานดีเด่นเป็นประจักษ์ในวงวิชาการ และเป็นกำลังใจให้นักวิจัยรุ่นใหม่มุ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยให้มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคต

 

YSA2012_2

ดร. สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม สถาบันจีโนม ไบโอเทค ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในสาขาวิชาชีวโมเลกุลพืช ประจำปี 2555 ซึ่งมีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยมุ่งดำเนินงานวิจัยด้านการใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์ในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีประยุกต์ของพืชเศรษฐกิจ เช่น การค้นหาลำดับเบสจีโนมและทรานสคริปโตมเพื่อค้นหายีน ศึกษาการควบคุมการแสดงออกของยีน พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล การทำจีโนไทป์เพื่อสร้างแผนที่พันธุกรรม ศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และการสร้างห้องสมุดจีโนมใน Bacterial Artificial Chromosome (BAC) เพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เช่น ปาล์มน้ำมัน

นอกจากนี้ ดร. สิทธิโชค ดำเนินงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ดำเนินงานวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้ได้กะลาบาง มีอัตราส่วนดอกตัวเมียสูง และต้นเตี้ย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันไออาร์ดี ประเทศฝรั่งเศส และ บริษัทโกลด์เด้น เทเนอร่า จำกัด และได้ร่วมพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อปรับปรุงยางพาราทนแล้ง ภายใต้ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากไบโอเทค และสถาบันยางอีกด้วย ปัจจุบัน ดร. สิทธิโชค มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติจำนวน 20 เรื่อง มีการเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการต่างๆ ตลอดจนได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษา และบริการวิชาการ กับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยให้กับวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เช่น BMC Plant Biology, BMC Genomics, Bioinformatics, Tree Genetics& Genomes และ Gene เป็นต้น

OSA2012

สำหรับประวัติการศึกษา ดร. สิทธิโชค ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ณ ประเทศอังกฤษ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก Brasenose College มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากนั้นเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกที่ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในสาขาชีวโมเลกุลพืช โดยทำงานวิจัยเรื่องการศึกษาผลของ 3” Untranslated Regions (UTRs) ต่อการแสดงออกของยีนในคลอโรพลาสต์ โดยเทคนิคการถ่ายยีนเข้าสู่คลอโรพลาสต์จีโนมในต้นยาสูบ

ทั้งนี้ รายนามผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2555 ดังนี้
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
  1. ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ นิพนธ์ ฉัตรทิพากร สาขาวิชาสรีรวิทยาทางไฟฟ้าของหัวใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
  1. ดร. สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง สาขาวิชาชีวโมเลกุลพืช ไบโอเทค
  2. ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  3. ผศ. ดร. สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
Download Press Release

ประกาศเมื่อ 1 สิงหาคม 2555

 

ข่าวสารองค์กร