นักวิจัย ไบโอเทค ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี ปี 2555

คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย นักวิจัยหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ไบโอเทค และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี ปี 2555” จากสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาด้านเกษตรศาสตร์ และอุตสาหกรรมการเกษตร ในผลงาน “เครื่องวัดความขุ่นสำหรับตรวจเชื้อไวรัสในกุ้ง” ผลงานวิจัยร่วมกับ ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ (หัวหน้าทีมวิจัย) นายอัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ และ นายคทา จารุวงศ์รังสี นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

DSC08176 DSC03465

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเครื่องมือขนาดเล็กสำหรับตรวจเชื้อไวรัสในกุ้งโดยอาศัยเทคนิคแลมป์ (Loop – mediated isothermal amplification) ร่วมกับหลักการวัดทางแสง เป็นงานวิจัยร่วมระหว่าง 2 ศูนย์แห่งชาติ ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคกุ้ง และเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้ง

turbidimeter Picture1

เทคนิคแลมป์ เป็นเทคนิคที่ช่วยเพิ่มปริมาณ ดีเอ็นเอ ของเชื้อไวรัสที่ก่อโรคในกุ้ง ผลของปฏิกิริยา แลมป์ จะทำให้เกิดความขุ่น (turbidity) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การเพิ่มปริมาณ ดีเอ็นเอ ของเชื้อไวรัสที่ก่อโรคในกุ้ง งานวิจัยนี้เป็นการตรวจวัดผลผลิต แลมป์ ด้วยการวัดความขุ่น (LAMP Turbidimetry) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบ (Calibration) เป็นค่าปริมาณของเชื้อไวรัสตัวอย่าง และตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น โดยแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ตามระบบเวลาจริง (Real-time)

นอกจากนี้ นักวิจัยไบโอเทค ห้องปฏิบัติการราวิทยา หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ได้รับรางวัล “วิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปี 2554” จากสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของราทะเลกลุ่ม Dothideomycetes” ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ดร. สาทินี ซื่อตรง นักวิจัย ไบโอเทค มี รศ. ดร. เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ดร. จริยา สากยโรจน์ นักวิจัยหน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ เป็นที่ปรึกษาร่วม

ผู้วิจัยที่ได้รับรางวัล จะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2555 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ ภายในงานจะมีผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555 มาร่วมจัดแสดงในงาน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น “วันนักประดิษฐ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราช ในการที่ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้า แบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” และทรงได้รับการ ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 นอกจากนี้ ยังเป็นวันที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียน และออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก ที่ทรงคิดค้นประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และทรงได้รับสมัญญานาม “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก”

ประกาศเมื่อ 19 มกราคม 2555

 

 
 

ข่าวสารองค์กร