ดร. ศันสนีย น้อยสคราญ คว้าทุนวิจัยลอรีอัล ในโครงการ “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2555

ดร. ศันสนีย น้อยสคราญ นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ไบโอเทค นักวิจัยสตรีรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนจากโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2555 (For Women in Science 2012) สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “ศึกษากลไกการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ และการตอบสนองของเซลล์ที่เกิดจากการติดเชื้อ เพื่อเข้าใจถึงพยาธิกำเนิดของโรคไข้เลือดออกเชื้อโรคเด็งกี่”

Dr.Sansanees_Group_LOreal

ไข้เลือดออกเด็งกี่ เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงเฉียบพลันในคน โดยมียุงลายเป็นพาหะ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย และยังไม่มียาต้านไวรัสหรือวัคซีนสำหรับป้องกันโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ออกวางจำหน่ายทั่วไป งานวิจัยที่ทำจึงมุ่งเน้นถึงการศึกษากลไกในการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่และการตอบสนองของร่างกายที่มีต่อการติดเชื้อโดยใช้ระบบเซลล์ของมนุษย์เป็นแบบจำลองของการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ในหลอดทดลองร่วมกับเทคนิคทางชีวเคมีและโปรติโอมิกส์เพื่อค้นหาโปรตีนของมนุษย์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับโปรตีนเอ็นเอสวัน (NS1) ของเชื้อไวรัสเด็งกี่ และทดสอบบทบาทหน้าที่ของโปรตีนเหล่านั้นที่มีต่อการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส การหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันและการตอบสนองของเซลล์ที่มีต่อการติดเชื้อ

นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยที่ได้รับทุนดังกล่าวอีก 2 ท่าน ได้แก่ ผศ. ดร. ปุณณมา ศิริพันธ์โนน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับทุนในสาขาวัสดุศาสตร์ และ ผศ.ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสาขาวิทยาศาสตร์เคมี

โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” เริ่มขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยใน ปี 2545 ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยในปีนี้โครงการได้ดำเนินการมอบทุนวิจัยและร่วมยกย่องบทบาทนักวิจัยสตรีไทยมาเป็นเวลาครบ 10 ปี โดยมอบทุนให้กับนักวิจัยสตรีไทยรวมแล้ว 40 ท่าน

ดร. ศันสนีย เป็นนักวิจัยคนที่ 8 ของไบโอเทค ที่ได้รับรางวัลทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” โดยในปีที่ผ่านมามีนักวิจัยไบโอเทคที่ได้รับรางวัลก่อนหน้านี้ได้แก่ ดร. แสงจันทร์ เสนาปิน (2554) ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ (2552) ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง (2551) ดร. กัลยาณ์ แดงติ๊บ (2550) ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร (2549) นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย (2548) ดร.อุบลศรี เลิศสกุลพานิช (2546) ตามลำดับ  นอกจากนี้ เมื่อปี 2550 ดร.ชะวะนี ทองพันชั่ง เป็นหนึ่งในนักวิจัยหญิง 15 คนจากทั่วโลกได้รับทุนยูเนสโก-ลอริอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ระดับนานาชาติ (UNESCO- L’ORÉAL International Fellowships for Women in Science)

ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2555

 

 
 

ข่าวสารองค์กร