ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและศักยภาพในกระบวนการสร้างและสลายของกลุ่มจุลินทรีย์ในป่าพรุเขตร้อน

ป่าพรุเขตร้อนเป็นหนึ่งในแหล่งสะสมสารอินทรีย์คาร์บอน (organic carbon) ที่ใหญ่ที่สุดของโลก การสลายตัวของมวลชีวภาพของพืชในป่าพรุเป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจากสภาวะที่เป็นกรด มีสารอาหารน้อย และมีสารแทนนินสูง การรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของจุลินทรีย์ และกระบวนการทางชีวธรณีเคมีที่เกิดขึ้นโดยจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศนี้ จะทำให้สามารถใช้ประโยชน์และจัดการกับแหล่งจุลินทรีย์ชีวภาพได้ดีขึ้น รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

Peatswamp2

จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ
  • https://www.biotec.or.th/TH/templates/TemplateBIOTEC4/images/PostBullets.png); background-repeat: no-repeat no-repeat;">สำรวจกลุ่มจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดินพรุของป่าพรุโต๊ะแดง
  • https://www.biotec.or.th/TH/templates/TemplateBIOTEC4/images/PostBullets.png); background-repeat: no-repeat no-repeat;">ศึกษาความหลากหลาย ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ และศักยภาพในกระบวนการสร้างและสลายของกลุ่มจุลินทรีย์ โดยใช้วิธี direct shotgun pyrosequencing ร่วมกับการวิเคราะห์คลังยีน 16S rRNA และ ยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างและสลายที่มีความสำคัญ
  • https://www.biotec.or.th/TH/templates/TemplateBIOTEC4/images/PostBullets.png); background-repeat: no-repeat no-repeat;">จำแนกจุลินทรีย์ และกระบวนการสร้างและสลายที่มีศักยภาพ มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

การศึกษาล่าสุดพบว่ากลุ่มประชากรจุลินทรีย์ที่พบในป่าพรุโต๊ะแดงมีความหลากหลายค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในกลุ่ม Acidobacteria และกลุ่ม Proteobacteria ในกระบวนการย่อยและสลาย จากการศึกษาพบความหลากหลายของยีนที่สร้างเอนไซม์กลุ่ม glycosyl hydrolase ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลาย lignocellulose และแป้ง ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวมวลของพืช แสดงให้เห็นว่ามีจุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายชีวมวลของพืช นอกจากนี้ ยังพบยีน mcrA ซึ่งเป็นยีนที่พบได้ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างก๊าซมีเทน (Methanogenic archaea) แสดงว่า เกิดการถ่ายเทคาร์บอน (carbon flux) บางส่วนจากการย่อยสลายชีวมวลไปเป็นก๊าซมีเทนผ่านกระบวนการ Methanogenesis

PeatSwamp_NJ_tree

แผนภาพ Neighbor-joining tree แสดงความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของยีน 16S rRNA ของแบคทีเรีย ในป่าพรุโต๊ะแดง โดยเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์ (1,501 นิวคลีโอไทด์) ด้วยโปรแกรม Clustal X ซึ่งระยะห่างที่เกิดขึ้นคำนวณจากรูปแบบความเป็นไปได้มากที่สุด (Maximum likelihood model) โดยเครื่องหมายดอกจัน (*) แสดงถึงจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่สามารถจัดจำแนกได้

ประกาศเมื่อ 5 ตุลาคม 2555

 

 
 

ข่าวสารองค์กร