คณะผู้สื่อข่าวสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสหภาพยุโรปเดินทางเยือน สวทช.

ในปี 2555 ได้ถูกจัดให้เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป (The ASEAN-EU Year of Science) เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสองภูมิภาค โดยเพิ่มความตระหนักและสร้างความสำคัญของการทำงานร่วมกันภายในชุมชนวิจัยที่กว้างขึ้น เช่นเดียวกับการเปิดโอกาสใหม่ให้นักวิจัยมีโอกาสติดต่อและทำงานร่วมกันในอนาคต โครงการ SEA-EU-NET จึงเชิญผู้สื่อข่าวสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสหภาพยุโรปเดินทางเยือนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555 โดยมีประเทศไทยเป็นประเทศเป้าหมายแรกของการเดินทาง

 
new_1

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 คณะผู้บริหารและนักวิจัย สวทช. ต้อนรับคณะผู้สื่อข่าวฯ และมีการบรรยายภาพรวมงานวิจัยของประเทศไทยและความเป็นไปได้เกี่ยวกับความร่วมมือต่างๆ กับหน่วยงานในสหภาพยุโรปจาก ผพว. และ ผช. ผพว. (ดร. นพวรรณ ตันพิพัฒน์) ตามด้วยการบรรยายผลงานวิจัยเด่นจากผู้แทนนักวิจัยศูนย์แห่งชาติ สวทช. 12 ท่าน พร้อมมีโอกาสสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักวิจัยแบบตัวต่อตัว

สำหรับผู้แทนจาก ไบโอเทค นำโดย ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผอ. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ดร. ษมาภรณ์ ธีรเวชญาณ จากห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ดร. ดารินทร์ คงคาสุริยะฉาย จากห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล บรรยายผลงานเด่นของไบโอเทค ในหัวข้อ การศึกษาวิจัย Biorefinery การศึกษาวิจัยวัคซีนป้องกันไวรัส Newcastle ในไก่ และงานวิจัย P218 เพื่อพัฒนายาต้านมาลาเรีย ตามลำดับ

คณะผู้สื่อข่าวฯ ที่เดินทางมาเยือน สวทช. ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้สื่อข่าวจาก 8 สำนักพิมพ์ชื่อนำด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ หนังสือ New Scientist จากประเทศอังกฤษ  Sciences et Avenir  จากประเทศฝรั่งเศส และ Deutsche Welle จากประเทศเยอรมันซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้จากการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ไปถ่ายทอดสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมุมมองของยุโรปต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าเป็นภูมิภาคทีมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีการสื่อสารเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยที่ครอบคลุมในวงกว้างไม่เฉพาะความร่วมมือเดิมที่มีอยู่ แต่ยังสามารถพัฒนาความร่วมมือต่อไปในอนาคต

 

ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2555

ข่าวสารองค์กร