คณะนักวิจัย ไบโอเทค ได้รับทุนจาก European Union FP7

คณะนักวิจัยหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างไบโอเทค สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยจาก European Union FP7 เรื่อง Gains from Losses of Root and Tuber Crops (Gratitude) โดยมีมหาวิทยาลัยกรีนิช (University of Greenwich) สหราชอาณาจักร เป็นหัวหน้าโครงการและมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 16 หน่วยงานจากนานาประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส ไนจีเรีย กานา เวียดนาม และประเทศไทย โครงการนี้จะมีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2558 ด้วยงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 3.75 ล้านยูโร หรือประมาณ 150 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป
cassava_gratitude2

โครงการ Gratitude มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อลดความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวของมันสำปะหลังและแยม (yam) และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากของเสียที่เกิดจากกระบวนการแปรรูปมันสำปะหลังและแยม ศึกษาการลดการสูญเสียทางกายภาพ การเพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ และการใช้ประโยชน์จากของเสีย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์

คณะผู้วิจัยในโครงการประกอบด้วย ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ ดร. สุนีย์ โชตินีรนาท ดร. จักรพล สุนทรวราภาส นายสิทธิโชค วัลลภาทิตย์ และนางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี โดยมี รศ.ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้งเป็นที่ปรึกษา โดยทีมนักวิจัยไทยจะมีบทบาทในการดำเนินการวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากกากมันสำปะหลัง 4 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินห่วงโซ่มูลค่าของมันสำปะหลัง และของเสียจากกระบวนการแปรรูปมันสำปะหลัง 2) ข้อมูลคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์จาก High quality cassava flour และการตลาด 3) การใช้ประโยชน์กากมันสำปะหลัง โดยการแยกแป้งหรือผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมจากการย่อยแป้งและการใช้ประโยชน์กากมันสำปะหลังที่แยกแป้งแล้ว จากนั้นพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ได้แก่ เส้นใยอาหาร microcrystalline cellulose เพื่อใช้เป็นสารให้ความหนืดและสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์อาหาร สำหรับการประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร และ 4) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีในระดับต้นแบบโรงงานร่วมกับบริษัทเอกชน

ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2555

 

 

 
 

ข่าวสารองค์กร