การศึกษาติดตามเชื้อราก่อโรคในมด Ophiocordyceps unilateralis

คณะนักวิจัยไบโอเทคได้ดำเนินการศึกษาและติดตามเชื้อราก่อโรคในมด Ophiocordyceps unilateralis sensu lato บนพื้นที่แปลงศึกษาธรรมชาติมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี จากการศึกษาพบว่าราชนิดนี้ก่อโรคบนมดในสกุล Camponotus และPolyrhachis ได้จำนวนมากในสองช่วงฤดู คือช่วงหลังจากฤดูฝนและช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ยังพบว่ารูปแบบการพัฒนาของราจะเริ่มจากราระยะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแล้วจึงพัฒนาเป็นราระยะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยรูปแบบการพัฒนาของราทั้งสองระยะนี้อาจมีการสลับหมุนเวียนกัน องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวงจรชีวิตของเชื้อราดังกล่าว สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และปรสิตต่อไป

งานวิจัยนี้ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการราวิทยาและห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาภายใต้หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ

A-IMBN_Suchada

ผลงานวิจัยนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Invertebrate Pathology ภายใต้ชื่อเรื่อง  Life cycle, host range and temporal variation ofOphiocordyceps unilateralis/Hirsutella formicarum on formicine ants และได้รับเลือกขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ A-IMBN Research เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 โดย A-IMBN Research เป็นเว็บไชต์ที่แสดงผลงานตีพิมพ์ที่น่าสนใจโดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก

ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2555

 
 

ข่าวสารองค์กร