การประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. “รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี”

royal01

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NSTDA Annual Conference 2012: NAC 2012) ภายใต้แนวคิด "รู้ สู้พิบัติภัยไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวทช.

ทั้งนี้ ทรงมีพระราชดำรัสกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า “เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี 2554 ที่ผ่านมา เป็นบทเรียนสำคัญ เราทั้งหลายต่างเห็นประจักษ์ทั่วกันว่า พิบัติภัยครั้งนี้ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างประมาณค่ามิได้แก่ชีวิตจิตใจของปวงประชาชน และเศรษฐกิจโดยรวมของชาติ จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางที่เหมาะสม เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ต้องถือเอาประโยชน์ของประชาชนโดยรวม และประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นเป้าหมายสำคัญ”

royal02
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ประกอบการการสนับสนุนการทำงานอย่างดีของ สวทช. ส่งผลให้มีนวัตกรรมต่างๆที่ช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ และบรรเทาความสูญเสียให้น้อยลงได้ ในปีนี้ การจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ของ สวทช. หรือ NAC 2012 จึงเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “รู้ สู้ พิบัติภัยไปกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2555 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักวิจัยของ สวทช. และมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอผลงานความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้กับประชาชน และสังคม ผ่านกิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการ สัมมนาวิชาการ และการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

hilight
นิทรรศการรู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
cow
นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเจรจาธุรกิจ
green
นิทรรศการงานวิจัยและการพัฒนา
lab
กิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ไบโอเทค

ทั้งนี้ การจัดงานประชุมวิชาการประจำปีที่ สวทช. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ถือเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และสร้างพันธมิตร ในการนำงานวิจัยไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาคเกษตร ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

ประกาศเมื่อ  29 มีนาคม 2555

 
 

ข่าวสารองค์กร