การประชุมนานาชาติด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน

ไบโอเทคเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปีของเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 9 (The 9th Annual Meeting of the Asian Consortium for the Conservation and Sustainable Use of Microbial Resource) ระหว่างวันที่ 25–27 ตุลาคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยกิจกรรมประกอบด้วยงานประชุมวิชาการนานาชาติการใช้ประโยชน์จากคลังจุลินทรีย์ (Value added culture collection) และการประชุมกิจกรรมและการบริหารจัดการเครือข่ายระหว่างประเทศสมาชิก

Edited_ACM9_NITE_Group_Photo

งานประชุมวิชาการนานาชาติการใช้ประโยชน์จากคลังจุลินทรีย์ (Value added culture collection) จัดขึ้นวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบถึงแนวโน้ม นโยบาย สถานะงานวิจัย และตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์ โดยมีการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ เช่น ศ.เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช.; Prof. Itaru Yasui, President of National Institute of Technology and Evaluation (Japan); Dr. Juncai Ma, Director of World Data Centre for Microorganisms(China); Dr. Katsuhiko Ando, Biological Resource CenterNational Institute of Technology and Evaluation (Japan) เป็นต้น  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง นักวิจัย และนักวิชาการที่อยู่ในวงการด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์ทั้งสิ้น 85 คน

page

ACM มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 มีประเทศสมาชิกในเอเชียรวม 12 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ลาว กัมพูชา พม่า เวียตนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และมองโกเลีย กิจกรรมมีการกำหนดให้มีการประชุมระหว่างประเทศสมาชิก โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ การประชุมในแต่ละครั้งจะมีสารัตถะเกี่ยวข้องกับการหาแนวทางวิธีการร่วมกันที่จะอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้หลักการสากล ซึ่งมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นจำนวน 3 คณะ เพื่อดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรจุลินทรีย์ ได้แก่ 1) Task force on biological information management ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์ และรูปแบบฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสำหรับนำไปปฏิบัติระหว่างสมาชิก รวมทั้งเวปไซต์ที่จัดทำร่วมกันเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างสมาชิก 2)Task force on human resource development ดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของประเทศสมาชิก ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 3) Task force on management of material transfer of biological resources ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์ โดยจัดทำแนวทางการถ่ายโอนหรือเคลื่อนย้ายวัสดุชีวภาพ (Management of Materials Transfer – MMT) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติระหว่างสมาชิกและให้ประเทศสมาชิกนำไปเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์ในประเทศของตนภายใต้รูปแบบและหลักการเดียวกัน

ในการประชุมประจำปี 2555 นี้ นอกจากการรายงานกิจกรรมของคณะทำงาน และการบริหารเครือข่ายแล้ว สมาชิกเครือข่าย ACM อนุมัติรับสมาชิกใหม่ 4 หน่วยงาน ได้แก่ Japan Collection of Microorganisms (JCM) ประเทศญี่ปุ่น, Biodiversity-Based Economy Development Office (BEDO) ประเทศไทย, Microbial Type Culture Collection and Gene Bank (MTCC) ประเทศอินเดีย และ University of Santo Tomasประเทศฟิลิปปินส์ ทำให้ปัจจุบันเครือข่าย ACM มีสมาชิกรวม 19 หน่วยงาน จาก 12 ประเทศในเอเชีย

ประกาศเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2555 

ข่าวสารองค์กร