การประชุมนานาชาติ 14th A-IMBN Annual Conference: Life Science and Frontiers of Biorefinery Technology

ไบโอเทค ร่วมกับ A-IMBN (Asia-Pacific International Molecular Biology Network ซึ่งเป็นสมาคมนักวิจัยนักวิชาการด้านอณูชีววิทยาแห่งเอเซีย-แปซิฟิก) จัดการประชุมนานาชาติ 14th A-IMBN Annual Conference: Life Science and Frontiers of Biorefinery Technology เมื่อวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2555 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยและวิชาการใน 2 หัวข้อหลัก คือ พลังงานทางเลือก (Biorefinery) และชีวการแพทย์ (Biomedical) ระหว่างนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านอณูชีววิทยา และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิจัยในทั้งสองหัวข้อดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 122 คน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิตนักศึกษา จากภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

page1

การประชุมในวันแรกเป็นการบรรยายในหัวข้อพลังงานทางเลือก ซึ่งครอบคลุมแนวโน้มงานวิจัยในเอเชีย (Trends in Asia) เทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) ผลิตภัณฑ์ (Biorefinery Products) และการเสวนาพิเศษในหัวข้อ การวิจัย-อุตสาหกรรม-การลงทุน เพื่อการพัฒนาพลังงานทางเลือก โดยผู้บริหารด้านการวิจัยจากบริษัทเอกชน (มิตรผลวิจัยฯ) และผู้บริหารหน่วยงานด้านการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส่วนวันที่สองเป็นการบรรยายด้านชีวการแพทย์ ประกอบด้วยการบรรยายงานวิจัยด้านการแพทย์แผนตะวันออก (Molecular Oriental Medicine) อณูชีววิทยาของมะเร็งและโรคทางภูมิคุ้มกัน (Molecular Biology of Cancer and Immunological Diseases) และงานวิจัยชีวการแพทย์ของไบโอเทค ซึ่งประกอบด้วยงานวิจัยด้านไข้เลือดออก มาลาเรีย และการศึกษาพันธุศาสตร์ในประชากรคนไทย

ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2555

 
 

ข่าวสารองค์กร