การประชุม Asian Regional Workshop on Sustainable Food Production, Biotechnology and Biosafety

ารประชุม Asian Regional Workshop on Sustainable Food Production, Biotechnology and Biosafety จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทย และประเทศในทวีปเอเชีย ในการร่วมการประชุม 4 ประชุม ที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ Rio+20 (การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) MOP6 (การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 6) COP11 (การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 11) และ CSD20 (การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 20)

ในการประชุมนี้มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาความปลอดภัยทางชีวภาพเข้าร่วมเป็นวิทยากร อาทิเช่น ดร. จูเลียน อดัมส์ (Dr. Julian Adams, University of Michigan) ดร. พอล เต็ง (Dr. Paul Teng, National Institute of Education, Singapore) ดร. วิลาสินี พิลัย (Dr. Vilasini Pillai, Ministry of Science Technology and Innovation, Malaysia) ดร. คาซูโอะ วาตานาเบะ (Dr. Kazuo Watanabe, University of Tsukuba) และมีเจ้าหน้าด้านความปลอดภัยทางชีวภาพกว่า 50 คนจาก 15 ประเทศในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็น

_arws
img_9141

การประชุม Asian Regional Workshop on Sustainable Food Production, Biotechnology and Biosafety จัดโดยองค์กรนานาชาติ 3 หน่วยงานได้แก่ Public Research and Regulation Initiative (PRRI) International Food Policy Research Institute (IFPRI)/Program for Biosafety Systems และ International Service for the Acquisition of Agri-biotech (ISAAA) โดยมี ไบโอเทคร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดในประเทศไทย

ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2555

 

 
 

ข่าวสารองค์กร