3 หน่วยงานด้านทุนวิจัยระดับชาติแห่งอังกฤษ และประเทศไทย ร่วมมือเพิ่มศักยภาพการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 สภาวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (The Biotechnology and Biological Sciences Research Council; BBSRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนส่งเสริมงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพของรัฐบาลอังกฤษ พร้อมด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรวิจัยในด้านดังกล่าว 
 
 
 
MOU_BBSRC

ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยในครั้งนี้ มีผู้แทนจากทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการ (ไบโอเทค) สวทช. ศาสตราจารย์ ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการ สกว. และ มร. อาซิฟ อามัด เอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นการร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยภายใต้กรอบงานวิจัย 3 เรื่อง ได้แก่ (1) งานวิจัยด้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคจากสัตว์ซึ่งติดต่อมาสู่คน และเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในอาหาร (Zoonoses and Food Borne Diseases) (2) งานวิจัยทางด้านพันธุกรรมของพืช (Crop Sequencing) และ (3) งานวิจัยด้านสารออกฤทธิ์ใหม่ทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Novel Biological Natural Product) อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN) ที่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สกว. ได้เริ่มจัดตั้งและพัฒนาโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นปี 2554

บันทึกข้อตกลงนี้จะทำให้เกิดความร่วมมือใหม่ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่ง BBSRC ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 675,000 ปอนด์ เพื่อร่วมสนับสนุนนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำหรับเครือข่ายวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ให้ทำวิจัยในประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยตั้งเป้าที่จะสนับสนุนทุนปริญญาเอก 40 ทุน ตลอดระยะเวลา 5 ปี ทุนการศึกษานี้จะนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสองประเทศและเกิดการพัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยในระยะยาวนักศึกษาเหล่านี้จะเป็นกลไกสร้างความร่วมมือวิจัยไทย-อังกฤษเพิ่มเติมในอนาคตด้วย

ปัจจุบัน สวทช. ได้สนับสนุนโครงการวิจัยร่วมไทย-อังกฤษภายใต้กรอบความร่วมมือนี้ 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการการประเมินความเสี่ยงของเชื้อ Campylobacter ในสายการผลิตไก่ในประเทศไทย โดยมีสมาชิกโครงการประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไบโอเทคและมหาวิทยาลัยลิเวอร์ และ (2) โครงการศึกษาจีโนมฟังค์ชั่นของเชื้อราก่อโรคในแมลง Ophiocordyceps unilateralis ซึ่งมีสมาชิกโครงการประกอบด้วย ไบโอเทค ศูนย์วิเคราะห์จีโนมที่ประเทศอังกฤษ (The Genome Analysis Centre; TGAC) และมหาวิทยาลัยบริสทอล โดยทั้งสองโครงการนั้น นักวิจัยฝ่ายไทยได้รับทุนวิจัยจาก สวทช. และ ไบโอเทค ตามลำดับ

Download Press Release

ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2555

 

 
 
 

ข่าวสารองค์กร