ไบโอเทคลงนามสัญญาโครงการความร่วมมือกับบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด

วันที่ 18 กันยายน 2556 ไบโอเทคลงนามสัญญาโครงการความร่วมมือกับบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด เรื่อง การศึกษากระบวนการหมักวัตถุดิบทางเลือกเพื่อเพิ่มคุณค่าอาหารสัตว์ โดยมี ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทค และ น.สพ. ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธาน บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด เป็นผู้แทนในการลงนาม ณ อาคารไบโอเทค
 
BIOTEC BIS
 
การใช้แหล่งโปรตีนจากสัตว์เพื่อผลิตอาหารสัตว์ นอกจากมีข้อจำกัดจากราคาที่สูงขึ้นแล้ว ยังพบว่าโปรตีนมีคุณภาพไม่คงที่ หรืออาจพบการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือโปรตีนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ดังนั้นการใช้โปรตีนจากพืชที่เป็นวัตถุดิบทางเลือกจากการเกษตร สามารถนำมาทดแทนหรือลดการใช้โปรตีนจากสัตว์ได้ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการหมักโดยจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร จึงเป็นทางออกทางหนึ่งของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
 
ไบโอเทค เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมของบุคลากร องค์ความรู้ และทรัพยากรชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่มากมายในคลังจุลินทรีย์ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยนี้ โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการหมักวัตถุดิบทางเลือกเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะของสัตว์ จุลินทรีย์จะทำหน้าที่ในการผลิตเอนไซม์ต่างๆ ทำให้เกิดการย่อยสลายของลิกโนเซลลูโลส โปรตีน ไฟเตท เพื่อทำให้วัตถุดิบหมักที่ได้มีปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้น ปริมาณลิกโนเซลลูโลสลดลง ทำให้สัตว์นำไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น และมีความปลอดภัย ซึ่งในอนาคตผลงานวิจัยสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์
 
ดร. กัญญวิมว์ เปิดเผยว่า “ไบโอเทคยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด ซึ่งได้นำมุมมองทางการตลาดและธุรกิจมาประมวลในการตั้งโจทย์วิจัยนี้”
 
ทางด้าน น.สพ. ธนวัฒน์ กล่าวว่า “บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด ให้ความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีขึ้นใช้เองเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรม จึงได้เข้ามาร่วมมือกับไบโอเทค งานวิจัยชิ้นนี้จะนำไปสู่การผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ต่อไปในอนาคต”
 
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ BIS กรุ๊ป ที่ดำเนินธุรกิจสินค้า บริการ และ เทคโนโลยี ที่เป็นนวัตกรรม ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงด้านสินค้า เวชภัณฑ์ยา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรงและป้องกันปัญหาให้แก่ฟาร์ม รวมถึงการเฝ้าระวังปัญหาด้านโรค และจุดเสี่ยงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง
 
ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2556
 
 

ข่าวสารองค์กร