ไบโอเทคลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการวิจัยการใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารไฮโดรคาร์บอน PAH

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ไบโอเทค ลงนามข้อตกลงการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ  NITE Biological Resource Center (NBRC) ประเทศญี่ปุ่นเรื่องการศึกษาโครงสร้างประชากรจุลินทรีย์และความสามารถในการย่อยสลายสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon หรือ PAH) ในตะกอนดินแม่น้ำที่ได้รับผลจากอุทกภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความหลากหลายของจุลินทรีย์ในตะกอนดินแม่น้ำและความสามารถในการบำบัดสารปนเปื้อนในธรรมชาติ รวมถึงรวบรวมจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสาร PAH เพื่อใช้ในการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

BIOTEC-CU-NITE

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนจากโปรแกรม J-RAPID ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Japan Science and Technology Agency (JST) และ สวทช.

National Institute of Technology and Evaluation (NITE) เป็นหน่วยงานภายใต้ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น โดยมี NBRC เป็นหน่วยงานในกำกับทำหน้าที่เก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ การวิเคราะห์จีโนม และการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของจุลินทรีย์ รวมถึงการดัดแปลงพันธุกรรมของจุลินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม นอกจากการเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีชีวภาพแล้ว NITE ยังมีหน่วยงานที่ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสารเคมี การให้การรับรอง และการตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภคอีกด้วย

ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2556 

 
 

ข่าวสารองค์กร