ไบโอเทคร่วมวิจัยกับภาคเอกชน เดินหน้างานวิจัยด้านการบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันแบบชีวภาพ

ไบโอเทค และบริษัท คีนน์ จำกัด ร่วมดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ขนาดเล็กเคลื่อนย้ายได้สำหรับการบำบัดน้ำเสียที่มีไขมันปนเปื้อนในโรงงานขนาดใหญ่
 
โครงการวิจัยนี้เป็นผลสืบเนื่องจาก โครงการร่วมวิจัยระหว่างบริษัท คีนน์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด) และ ไบโอเทค เรื่อง “การผลิตแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียมเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า สำหรับการกำจัดคราบน้ำมันทางชีวภาพ” หลังสิ้นสุดโครงการบริษัท คีนน์ จำกัด ได้รับอนุญาตใช้เทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งบริษัทได้เปิดตัวสารชีวบำบัดภัณฑ์ดังกล่าวภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ KEEEN เมื่อปี 2553
 
อย่างไรก็ตาม โรงงานและภาคอุตสาหกรรมที่ต้องบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนไขมันในปริมาณมากนั้น มีความต้องการใช้สารชีวบำบัดภัณฑ์ในปริมาณที่สูง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสารและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ดังนั้นถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ใช้ง่าย สะดวกจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสารชีวบำบัดภัณฑ์ใช้ภายในโรงงานหรือสถานประกอบการได้เอง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าบริหารจัดการที่เกิดขึ้นในโรงงานได้  
 
ภายใต้โครงการวิจัยร่วมนี้ ทีมวิจัยจะพัฒนาถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ (mobile reactor) ขนาดไม่เกิน 100 ลิตร สำหรับผลิตจุลินทรีย์ที่ใช้บำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน โดยจะมุ่งพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อที่สามารถใช้เลี้ยงจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำมันที่คัดแยกได้จากโครงการวิจัยเดิม โดยใช้ระยะเวลาเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพียง 24-48 ชั่วโมง มีระบบเติมอากาศและระบบจัดการน้ำเข้า-ออกแบบอัตโนมัติ การดูแลรักษาระบบง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งาน
 
โครงการดังกล่าวจะใช้เวลา 18 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 – ตุลาคม 2557 โดยครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาการผลิตจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายคราบน้ำมัน และปรับปรุงสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม ตลอดจนถึงการนำถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ขนาดเล็กนี้ไปทดสอบจริงระดับภาคสนาม โดยได้รับทุนวิจัยและพัฒนาจาก สวทช. และ บริษัท คีนน์
 
ประกาศเมื่อ 3 มิถุนายน 2556
 
 
 

ข่าวสารองค์กร