ไบโอเทคร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2556

เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2556 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดงาน “นิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2556” โดยมีหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน 26 หน่วยงาน ร่วมจัดงาน ณ หอสมุด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักเรียนนายร้อย นำความรู้ไปประยุกต์ใช้สำหรับงานวิจัย การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพบก และประเทศชาติ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวนประมาณ 400 คน

CRMA1

ในงานนี้ ไบโอเทคนำผลงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ โดยนำข้าวสายพันธุ์ดี ที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ไปร่วมจัดแสดง พร้อมกันนี้ ได้นำเสนอข้อมูลและบริการห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไบโอเทค นาโนเทค บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อดำเนินงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน Biorefinery เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีประเภทต่างๆ จากวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีในประเทศ 

rice    biorefinery 

สำหรับผลงานอื่นๆ ของศูนย์แห่งชาติ ภายใต้ สวทช. ที่ไปแสดงในงานนี้ ได้แก่ ปุ๋ยนาโน ลดปัญหาดินเสื่อม ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน,    ชิปขยายสัญญาณรามาน เพื่อใช้ในการตรวจจับสารเสพติด, ชุดตรวจไส้เดือนฝอยด้วยชิป (F4-Kit) และโปรแกรมจัดการและให้บริการกุญแจรหัสลับปลอดภัยสำหรับระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เป็นต้น

นอกจากนี้ มีหน่วยงานอื่นร่วมนำเสนอข้อมูลและงานวิจัย เช่น สำนักพัฒนาและวิจัยทางทหารกองทัพบก นำเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการพิสูจน์การบุกรุกป่าโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแบบ CCD และ Hyper-Spectrum และโรงเรียนเตรียมทหาร นำเสนอแบบจำลองเป้ายิงฉับพลันเคลื่อนที่ เป็นต้น

ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2556

ข่าวสารองค์กร