ไบโอเทคร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดหลักสูตรวิชาความปลอดภัยทางชีวภาพ

ไบโอเทค ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนากรอบหลักสูตรวิชาความปลอดภัยทางชีวภาพ “Biosafety and Bioethics” ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยหลักสูตรนี้ได้รับการบรรจุเป็นวิชาเลือกของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สหสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556

Bio Course Content

หลักสูตรวิชา Biosafety and Bioethics ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพและระเบียบปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ พิธีสารคาร์ตาเฮนากับการอนุรักษ์และความยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาการของพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพประเทศไทย และบทบาทของประเทศไทยในข้อตกลงพิธีสารคาร์ตาเฮนา พระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ การกำกับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพ และการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินการด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม การประเมินความเสี่ยงของพืชดัดแปลงพันธุกรรมต่อสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงของพืชดัดแปลงพันธุกรรมด้านอาหาร การประเมินความเสี่ยงของจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม

ประกาศเมื่อ 1 เมษายน 2556

 
 

ข่าวสารองค์กร