ไบโอเทคร่วมกับ NBRC ประเทศญี่ปุ่น และ World Data Centre for Microorganisms เปิดหลักสูตรการดูแลและจัดการทรัพยากรจุลินทรีย์

จุลินทรีย์เป็นทรัพยากรชีวภาพที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลากหลายด้าน อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ยา สารเคมี และการเกษตร สำหรับการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรจุลินทรีย์ที่มีคุณภาพและมีการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ในปัจจุบันผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรจุลินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีอยู่อย่างจำกัด ไบโอเทคจึงร่วมมือกับ NITE Biological Resource Center (NBRC) ประเทศญี่ปุ่น และ World Data Centre for Microorganisms (WDCM) จัดหลักสูตรการดูแลและจัดการทรัพยากรจุลินทรีย์ (Curation and Management of Microbial Resources) ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์ หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาจุลินทรีย์ รวมทั้งนักวิจัยได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรจุลินทรีย์ ซึ่งรวมถึงการเก็บรักษาและจัดจำแนกจุลินทรีย์ การบริหารข้อมูล ตลอดจนการให้ความรู้ด้านกฏระเบียบทั้งภายในประเทศและนานาชาติเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจต่อไป

CuratorCourse

หลักสูตรการดูแลและจัดการทรัพยากรจุลินทรีย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2556 ที่อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีผู้เชี่ยวชาญไทยและต่างประเทศมาร่วมสอน ได้รับความสนใจจากวงการนักวิจัยไทยเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมหลักสูตรจำนวน 120 คน 

ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2556 

ข่าวสารองค์กร