ไบโอเทคต้อนรับเอกชนเข้าชมหน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ไบโอเทคจัดกิจกรรม “Open Lab หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจห้องเย็น อุตสาหกรรมการส่งออกกุ้งและผลิตภัณฑ์สินค้าประมง ได้พบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับทีมงาน ไบโอเทค และ สวทช. ที่ทำงานด้านการวิจัย และด้านบริการเทคนิคอันส่งเสริมต่ออุตสาหกรรมกุ้ง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไบโอเทค สวทช. และภาคเอกชน โดยมีบริษัทเข้าร่วมงาน 7 บริษัท อาทิ บริษัท SyAqua Siam บริษัทเอเชีย สตาร์แลป จำกัด และ บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู้ด จำกัด เป็นต้น

Open lab SBBU

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น แนะนำหน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้งและงานบริการด้านกุ้ง บรรยายโดย คุณศิรินทิพย์ แดงติ๊บ และคุณสง่าพงษ์ พลับจีน หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง และงานวิจัยด้านกุ้ง โดย คุณนุชจรี พิสมัย ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช. พร้อมกันนี้ได้จัดให้ผู้ประกอบการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และดูงานวิจัยของหน่วยฯ รวมถึงจัดกิจกรรม One on One Meeting เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมวิจัยไบโอเทคและผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือแนวทางความร่วมมือกันในอนาคต

หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (Shrimp Biotechnology Business Unit; SBBU) เป็นหน่วยงานภายใต้ไบโอเทค จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี    พ.ศ. 2542 เพื่อดำเนินงานด้านการให้บริการในเชิงธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพด้านกุ้งแก่หน่วยงานทั่วไป ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมุ่งเน้นไปยังอุตสาหกรรมกุ้งอย่างครบวงจร โดยมีหลักการที่จะนำเอาผลผลิต และองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของโครงการฯ ออกเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปในเชิงธุรกิจ โดยหน่วยฯ ได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดตรวจสอบโรคกุ้ง การบริการตรวจวิเคราะห์โรคกุ้งและการรับจ้างทำวิจัยเกี่ยวกับกุ้งและสัตว์น้ำอื่นๆ

ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2556

ข่าวสารองค์กร