ไบโอเทคต้อนรับคณะนักวิจัยต่างชาติเข้าฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ไบโอเทคจัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับเอเชีย-แปซิฟิก (Human Resource Development Program in Biotechnology for Asia-Pacific) โดยมี ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร รองผู้อำนวยการไบโอเทค เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ โดยในปีนี้ได้จัดสรรทุนให้แก่นักวิจัยจำนวน 10 คน จาก 5 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ลาว มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
 
HRD2013
 
หลักสูตรฝึกอบรมของโครงการเน้นการให้ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ และการปฏิบัติจริง โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำในการทำโครงการวิจัย ตั้งแต่การออกแบบการทดลอง การทำการทดลองซึ่งได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พร้อมกันไป รวมทั้งการวิเคราะห์ผลการทดลอง และการสรุปผล โดยแบ่งการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรพื้นฐาน ระยะฝึกอบรม 3 เดือน และหลักสูตรขั้นสูง ระยะฝึกอบรม 6 เดือน นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการจัดเยี่ยมชมดูงานในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย บริษัทเอกชน และโปรแกรมศึกษาวัฒนธรรม

ไบโอเทคริเริ่มโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับประเทศเพื่อนบ้านในปี 2544 โดยจัดสรรทุนสนับสนุนการผึกอบรมที่เน้นการให้ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพและการปฏิบัติจริง ให้แก่บุคลากรจากประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม และขยายครอบคลุมประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในปี 2550 ปัจจุบัน ได้จัดสรรทุนรวมแล้ว 135 ทุน ซึ่งบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมนี้เห็นพ้องกันว่า การฝึกอบรมช่วยเสริมสร้างความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและพัฒนาทักษะการทำวิจัย ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งนำความรู้และทักษะที่ได้กลับไปพัฒนาการทำวิจัยในประเทศของตน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ https://www.biotec.or.th/EN/index.php/international-collaboration/hrd-program

ประกาศเมื่อ 4 กรกฎาคม 2556

 

 
 

ข่าวสารองค์กร