ไบโอเทคจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Argentina–Thailand Workshop on Biosafety and Food Security for Genetically Modified Crops

ไบโอเทค ร่วมกับกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์และประมง ประเทศอาร์เจนตินา จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Argentina–Thailand Workshop on Biosafety and Food Security for Genetically Modified Crops เมื่อวันที่ 25–27 พฤศจิกายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านนโยบาย กฏระเบียบ และงานวิจัย ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและความมั่นคงทางด้านอาหารสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรมระหว่างไทยและอาร์เจนตินา โดยกิจกรรมประกอบด้วยงานสัมนาเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่สนใจ รับทราบแนวคิด แนวปฏิบัติ นโยบาย พร้อมทั้งสถานการณ์ปัจจุบันของทั้งสองประเทศ การเยี่ยมชมและหารือกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และการหารือความร่วมมือ

Workshop Thai Argentina

การสัมมนาเปิดในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เป็นการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและความมั่นคงทางด้านอาหารสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม ครอบคลุมการทำงานด้านนโยบาย กฏระเบียบ งานวิจัย รวมถึงสถานการณ์ในอดีต ปัจจุบัน อนาคต และผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของเทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรม จากทั้งฝ่ายอาร์เจนตินาและไทย ซึ่งโดยสรุปแล้ว ประเทศอาร์เจนตินา เริ่มดำเนินงานวิจัยและพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมในปี พ.ศ. 2534 และอนุมัติให้มีการค้าผลผลิตจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมได้ใน พ.ศ. 2539 ปัจจุบัน ประเทศอาร์เจนตินามีพื้นที่เพาะปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมติดอันดับสามของโลก และส่งออกถั่วเหลืองและข้าวโพด เป็นหลัก ในด้านกฎระเบียบ รัฐบาลอาร์เจนตินาเริ่มประกาศใช้กรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงพันธุกรรม เมิ่อปี พ.ศ. 2535 และมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ครอบคลุมการดัดแปลงพันธุกรรมจุลินทรีย์ สัตว์ และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ปัจจุบัน อาร์เจนตินา เป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบของโลกด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหารสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศอาร์เจนตินา สามารถอ่านได้ที่ https://64.76.123.202/site/agregado_de_valor/biotechnology/index.php

นอกจากนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญอาร์เจนตินา ได้เข้าพบและหารือถึงปัญหาและผลกระทบของงานวิจัยด้านพืชดัดแปลงพันธุกรรม รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมกับคณะผู้บริหารและนักวิจัย สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้ ในส่วนของการหารือความร่วมมือ ไบโอเทคในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์และประมง ประเทศอาร์เจนตินา ตกลงที่จะมีความร่วมมือด้านการพัฒนานโยบายความปลอดภัยทางชีวภาพและความมั่นคงทางด้านอาหารสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรมต่อไป

South-South Meeting

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Argentina–Thailand Workshop on Biosafety and Food Security for Genetically ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินา ภายใต้โครงการความร่วมมือ ว และ ท ระหว่างไทยและอาร์เจนตินา ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการเดินทางไปศึกษาและฝึกอบรมด้านนโยบายความปลอดภัยทางชีวภาพและความมั่นคงทางด้านอาหารสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม ณ ประเทศอาร์เจนตินา ของคณะผู้เชี่ยวชาญไบโอเทค เมื่อปี พ.ศ. 2554

ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2556

 

ข่าวสารองค์กร