ไบโอเทค และสวทช. นำงานวิจัยร่วมแสดงในนิทรรศการงานโคนมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556

ไบโอเทค และ สวทช. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยทางด้านโคนม ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “อ.ส.ค. รวมพลังผู้เลี้ยงโคนมของไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในระหว่างวันที่ 18-27 มกราคม 2556 ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการ ในวันที่ 18 มกราคม 2556

 

National_Dairy_Fair_2013

ผลงานจัดแสดงมีทั้งผลงานวิจัยด้านโคนม รวมถึงข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนและเกษตรกร ประกอบด้วย

  • การพัฒนาระบบการประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมโคนมในประเทศไทย โดยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • การพัฒนาต้นเชื้อและระบบการผลิตอ้อยอาหารสัตว์หมัก ในถุงหมักขนาดเล็กเพื่อการจำหน่ายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยความร่วมมือระหว่าง หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหารและหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ไบโอเทค
  • การตรวจยืนยันการเป็นสัด การตั้งท้องและการทำงานของรังไข่ของโคนมโดยการวัดระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในเลือดและน้ำนมด้วยวิธีคอมเพททิทีฟ อิไลซ่า โดยหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ไบโอเทค ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • การพัฒนาชุดตรวจสำหรับระบุเพศของตัวอ่อนโคก่อนการย้ายฝากด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์แลมป์ (Multiplex-LAMP) แบบขั้นตอนเดียว โดยความร่วมมือระหว่าง หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหารและหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ไบโอเทค
  • ศูนย์ฝีกอบรมการปรับปรุงพันธุ์โคนมสำหรับเกษตรกรมือใหม่ โดยโครงการวิจัยและพัฒนาธุรกิจการผลิตโคนม ไบโอเทค

พร้อมกันนี้ มีสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ อาทิ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ การประกวดโคนม รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าและปัจจัยการเลี้ยงโคนม อีกด้วย

ปะกาศเมื่อ 23 มกราคม 2556

 

 
 

ข่าวสารองค์กร