ไบโอเทค สวทช. นำผลงานแสดงในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2556

กรมการข้าว ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2556 ขึ้น ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2556 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556

page1

ภายในงาน ไบโอเทค ได้นำผลงานวิจัยไปร่วมจัดแสดงในโซน “เมืองวิจัยและพัฒนาข้าว” ร่วมกับกรมการข้าว โดยไบโอเทคได้นำข้าวพันธุ์ใหม่ ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์กข6 ต้นเตี้ย ต้านทานโรคใบไหม้และขอบใบแห้ง พันธุ์ข้าวหอม IR57514 ทนน้ำท่วมฉับพลัน และ พันธุ์ชัยนาท1 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยจัดแสดงต้นพันธุ์จริง เมล็ดข้าว ข้อมูลลักษณะเด่นประจำพันธุ์ข้าว รวมถึงข้อมูลงานวิจัย ให้แก่นักวิจัย นักศึกษา เกษตรกรและผู้สนใจ

page2

นอกจากนี้ เนคเทค ได้จัดแสดงโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) เพื่อการเกษตร ได้แก่ เครื่องประมาณความต้องการธาตุไนโตรเจน-โพแทสเซียมของต้นข้าวในนาโดยใช้โทรศัพท์มือถือ (BiaKhao NK (App)) ระบบบริหารจัดการคุณภาพข้าวไทยด้วย Mobile GAP Assessment โปรแกรมคำนวณการผสมปุ๋ยเคมี (Fertilizer Mixing Calculator) และ Application LOGGER READER ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลสภาวะแวดล้อมของพื้นที่เพาะปลูกได้สะดวกมากขึ้น

งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความตระหนักให้คนไทยทุกคน ได้เห็นความสาคัญของข้าวซึ่งเป็นพืชอาหารหลักและพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติชาวนาไทย

ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2556

 
 

 

ข่าวสารองค์กร