เครื่องตรวจสอบและจำแนกชนิดของเชื้อมาลาเรียแบบอัตโนมัติจากการทำเสมียร์เลือดแบบหนา (Thick blood film)

การวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียจากสเมียร์เลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์เป็นวิธีที่ใช้กันในปัจจุบัน ซึ่งต้องอาศัยผู้ชำนาญการในการตรวจหาและจำแนกชนิดของเชื้อมาลาเรียเพื่อใช้ในการรักษา คณะผู้วิจัยจึงพัฒนาเครื่องตรวจสอบและจำแนกชนิดของเชื้อมาลาเรียแบบอัตโนมัติจากการทำเสมียร์เลือดแบบหนา (Thick blood film) ซึ่งระบบนี้จะทำการถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาที่ใช้ตรวจสอบเชื้อมาลาเรีย โดยได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ปรับความคมชัดของกล้องด้วยการเคลื่อนที่แนวดิ่งของแท่นวางเสมียร์เลือดแบบหนาด้วยเสต็ปมอเตอร์ และ ทำการวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอล โดยถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นนี้สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของเลนส์ใกล้วัตถุ (Objective lens) และแท่นวางตัวอย่าง (Microscope stage) ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับตรวจหาผลจากรูปภาพที่มีคุณภาพดีเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งโปรแกรมตรวจวิเคราะห์นี้สามารถจำแนกชนิดของเชื้อมาลาเรียว่าเป็น Plasmodium falciparum หรือ Plasmodium vivax ได้อย่างถูกต้อง โดยอาศัยการกระจายตัวของขนาดโครมาติน

auto device

ผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นผลงานของคณะนักวิจัยจาก สถาบันจีโนม  และหน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ ไบโอเทค ร่วมกับ หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ และหน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เนคเทค โดยได้ตีพิมพ์ในวารสาร BMC Bioinformatics ปี 2012 ฉบับที่ 3 (Suppl.17): S18 และได้รับคัดเลือกให้เป็น highlight ของ A-IMBN Research ประจำเดือนมีนาคม 2556

ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2556

 

 
 

ข่าวสารองค์กร