หนังสือ“เทคโนโลยีชีวภาพหรรษา ชุดการดัดแปลงพันธุกรรม” ได้รับเลือกเป็นหนังสือดีเพื่อสร้างเสริมการพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาสสำหรับเด็ก

หนังสือ “เทคโนโลยีชีวภาพหรรษา ชุดการดัดแปลงพันธุกรรม” ได้รับเลือกในโครงการ “108 หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย” ซึ่งดำเนินการคัดสรรโดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการอ่าน

Childrens Book

หนังสือ “เทคโนโลยีชีวภาพหรรษา ชุดการดัดแปลงพันธุกรรม” เป็นหนังสือการ์ตูนความรู้ จัดทำโดยหน่วยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ ไบโอเทค เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นและข้อเท็จจริงแก่เยาวชนในเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม อาหารดัดแปลงพันธุกรรมกับการบริโภค รวมถึงข้อมูลด้านพืชดัดแปลงพันธุกรรมกับระบบนิเวศ

หนังสือ “เทคโนโลยีชีวภาพหรรษา ชุดการดัดแปลงพันธุกรรม” จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ สวทช. ซึ่งนอกจากหนังสือนี้แล้ว มีหนังสือจากสำนักพิมพ์ สวทช. ได้รับคัดเลือกอีก 3 เรื่องได้แก่ “การเดินทางของเมล็ดต้อยติ่ง” “กล้วยน้ำว้าหน้าเหลือง” และ “วิทยาศาสตร์ในของเล่นพื้นบ้าน”

โครงการคัดสรรหนังสือดีเพื่อเด็กฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องสำนักพิมพ์ ผู้ผลิตหนังสือดีมีคุณภาพ เหมาะสมกับวัย พัฒนาสมอง และการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพลเมืองไทยในช่วงวัย 6-9 ปี ซึ่งในครั้งนี้มีหนังสือเข้าร่วมการคัดสรรกว่า 800 เล่ม จาก 44 สำนักพิมพ์

ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2556

 

 
 

ข่าวสารองค์กร