หนังสือ “สวทช. คิดค้น ชุมชนเข้มแข็ง”

สวทช. เป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างและพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัย รวมทั้งนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการผลิตและบริการ และให้ความสำคัญกับการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ชุมชนชนบท

ในด้าน “การพัฒนาชุมชนชนบท” สวทช. ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย สนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งโดยการรวมกลุ่มเป็น วิสาหกิจชุมชน ยกระดับการผลิตและแปรรูปที่เพิ่มปริมาณและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน สร้างและต่อยอดอาชีพบนฐานของเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด สร้างชุมชนวิทยาศาสตร์ต้นแบบที่บริหารจัดการและพึ่งพาตนเองจากทรัพยากรในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวอย่างการเรียนรู้ให้ชุมชนอื่นๆและนำไปสู่การเป็น “หมู่บ้านวิทยาศาสตร์”
 
ประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการพัฒนาชุมชนชนบทของ สวทช. ได้ถูกถ่ายทอดลงใน หนังสือ “สวทช. คิดค้น ชุมชนเข้มแข็ง” ซึ่งสะท้อนเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาชุมชนชนบทให้เข้มแข็ง ภายใต้การดำเนินงานของ สวทช. และพันธมิตรเครือข่ายผ่านประสบการณ์ใน 4 พื้นที่ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 NSTDA bookTotal

อ่านตัวอย่างเรื่องราวการถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกข้าวสาลีเพื่อเป็นอาชีพหลังการทำนาของอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้ที่นี่

 NSTDA bookedit

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือ “สวทช. คิดค้น ชุมชนเข้มแข็ง”ได้ที่ ศูนย์หนังสือ สวทช. ที่เบอร์ 0 2564 7000 ต่อ 1180-79 และร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2556

 
 

 

ข่าวสารองค์กร