หนังสือ พืชจีเอ็ม: มุมมองกระแสโลก

หนังสือ “พืชจีเอ็ม: มุมมองกระแสโลก” เป็นหนังสือที่ ไบโอเทค จัดทำขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานภาพพืชดัดแปลงพันธุกรรมในแง่ต่างๆ ตั้งแต่พื้นฐานของการของการพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรม สถานภาพแนวโน้มการวิจัยและพัฒนา และสถานภาพการปลูกเพื่อการพาณิชย์ของประเทศต่างๆ รวมทั้ง นำเสนอสถานภาพล่าสุดของประเทศไทย ทั้งในแง่การวิจัยพัฒนา การกำกับดูแล ประเด็นท้าทายที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญ และข้อเสนอแนวทางมาตรการเพื่อรองรับในเรื่องดังกล่าว

GM plant book

ผู้ที่สนใจ สามารถรับหนังสือฉบับนี้ได้ที่ อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี มีจำนวนจำกัดเพียง 50 เล่ม หรือสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2556

ข่าวสารองค์กร