รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชมห้องปฏิบัติการวิจัยไบโอเทค

ในโอกาสที่ ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชม สวทช. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทคได้นำชมห้องปฏิบัติการวิจัยของไบโอเทค ที่ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อให้เห็นภาพการปฏิบัติงานจริงของนักวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เกื้อหนุนการทำงานวิจัย โดยห้องวิจัยที่ได้เข้าเยี่ยมชมประกอบด้วย
 
  • https://www.biotec.or.th/TH/templates/TemplateBIOTEC4/images/PostBullets.png); background-repeat: no-repeat no-repeat;">ห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ (คลังจุลินทรีย์) เป็นแหล่งรับฝากเก็บรักษาจุลินทรีย์หลากหลายชนิดสำหรับนักวิจัยในและต่างประเทศ ด้วยมีระบบการเก็บรักษาและฐานข้อม฿ลจุลินทรีย์ที่เป็นมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองตามระบบ ISO 9001:2008 เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ซึ่งในต้นปี 2557 ไบโอเทคจะเปิดคลังชีววัสดุประเทศไทยขึ้นที่อาคารนวัตกรรม 2 เพื่อขยายงานจากการเก็บรักษาจุลินทรีย์ให้ครอบคลุมถึงวัสดุชีวภาพ (จุลินทรีย์ ดีเอ็นเอ พลาสมิด โมโนโคลนอลแอนติบอดี ไฮบริโดรมา เซลล์สัตว์ และเนื้อเยื่อพืช) และพร้อมให้บริการกับผู้ใช้วัสดุชีวภาพเหล่านี้ เพื่อการวิจัย พัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป
 
  • https://www.biotec.or.th/TH/templates/TemplateBIOTEC4/images/PostBullets.png); background-repeat: no-repeat no-repeat;">ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล ซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล ได้แก่ ชีววิทยาโมเลกุลและชีวเคมี การศึกษาโครงสร้างสามมิติของโปรตีนลิแกนด์ การจำลองโครงสร้างโมเลกุล และเคมีอินทรีย์สังเคราะห์สาร เพื่อการพัฒนายาแบบมุ่งเป้าโดยเน้นศึกษา “เป้าหมายยา” ในวิถีโฟเลตและพัฒนายาในกลุ่มแอนติโฟเลตสำหรับรักษามาลาเรียและโรคเขตร้อนอื่นๆ ซึ่งผลงานที่สำคัญได้แก่การค้นพบสาร P128 ที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมในการทำลายเชื้อมาลาเรียและได้รับการยืนยันผลว่ามีความเป็นพิษต่ำในสัตว์ทดลอง ทำให้สารนี้มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นยาต่อไป

minister visiting3-vert

นอกจากนี้ ดร. พีรพันธุ์ ได้ชมนิทรรศการผลงานวิจัย สวทช. ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ โดยผลงานของไบโอเทคที่ได้นำเสนอ ได้แก่ เทคโนโลยีการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ข้าว งานวิจัยข้าวลูกผสม เทคโนโลยีชีวภาพที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหาร ผลงานชุดตรวจโรคสัตว์และพืช งานวิจัยด้านไข้เลือดออก

minister visiting

ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2556

 
 

ข่าวสารองค์กร