ระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อยาว ก้าวใหม่ในวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิด ลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีความหนาแน่นสูง เช่น การเลี้ยงปลาสวยงาม การเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อการบริโภค หรือการเพาะเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำ มักพบกับปัญหาคุณภาพน้ำที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากของเสียไนโตรเจนที่เกิดขึ้นในระบบเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น แอมโมเนียที่เกิดจากการขับถ่ายของสัตว์น้ำ และจากการย่อยสลายเศษอาหารและสารอินทรีย์ โดยจุลินทรีย์ภายในบ่อ การกำจัดแอมโมเนียออกจากบ่อ ทำได้โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ซึ่งต้องทำบ่อยครั้งเพื่อควบคุมปริมาณแอมโมเนียไม่ให้สูงจนเกิดความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ ปัญหานี้ส่งผลต่อกระบวนการเพาะเลี้ยงและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่ต้องระวังความเสี่ยงจากการติดโรคที่มักพบในการเลี้ยงระบบเปิดที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ซึ่งกระบวนการเตรียมน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพเหมาะสมกับสัตว์น้ำ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำจะเป็นต้นทุนที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มที่มีค่าใช้จ่ายของการขนส่งน้ำทะเลที่สูง
 
Dr Sorawit TDNR
 
ดร. สรวิศ เผ่าทองศุข นักวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ไบโอเทค ได้พัฒนาระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ (Recirculating Aquaculture System: RAS) และระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อยาว (Tubular Denitrification Reactor)เพื่อใช้กับระบบหมุนเวียนน้ำที่มีรูปแบบเป็นบ่อเลี้ยงในโรงเรือนสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ทั้งระบบน้ำจืดและน้ำทะเล
 
จุดเด่นของเทคโนโลยีนี้คือ การใช้ระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อยาว (สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 26048) โดยใช้ปฏิกิริยาดีไนตริฟิเคชั่น (Denitrification) ร่วมกับระบบบำบัดตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชั่น (Nitrification) ซึ่งสามารถกำจัดของเสียไนโตรเจนในรูปแบบของแอมโมเนีย ไนไตรต์ และไนเตรต ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ลดปริมาณการเปลี่ยนถ่ายน้ำ จากปกติ 15-20% ต่อวัน เหลือเพียง 0.5% ต่อวันเท่านั้น หรือเปรียบเทียบจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำในสัดส่วน 10-20% ทุกวัน มาเป็นการถ่ายน้ำเพียงปีละ 1 ครั้งหรืออาจนานกว่านั้น ซึ่งจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าสามารถใช้น้ำอย่างต่อเนื่องได้นานกว่า 3 ปี การเปลี่ยนถ่ายน้ำน้อยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมน้ำ ลดความเสี่ยงของการติดโรค และลดปัญหาการปล่อยน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
 TDNR Thai Luxe
 
ระบบหมุนเวียนน้ำที่มีระบบบำบัดไนเตรตนี้ สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตู้เลี้ยงปลาสวยงามขนาดใหญ่ ระบบเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ จนถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อผลิตเป็นอาหาร โดยเทคโนโลยีนี้ได้ถ่ายทอดให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ ได้แก่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด บริษัท อะควอติก้า จำกัด บริษัท ซีบอร์น ฟาร์ม จำกัด และบริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 
บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ติดตั้งระบบหมุนเวียนน้ำที่มีระบบบำบัดไนเตรต ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ของบริษัท ซึ่งได้เปิดตัวไปอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556
 
ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2556

ข่าวสารองค์กร