รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร รับรางวัลนักเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2556 จากบริษัท ไบโอจีโนเมด จำกัด โดยรางวัลนี้จะพิจารณามอบให้กับนักวิจัยที่มีศักยภาพ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด จนมีศักยภาพเพียงพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณประโยชน์ หรือเชิงพาณิชย์ได้
 
page
 
รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร ประสบความสำเร็จในการนำจีโนมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการค้นหายีนเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าว เป็นผู้ค้นพบและจดสิทธิบัตรยีนที่ควบคุมการสร้างสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) ในระดับสูง เป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งต่อมาได้พัฒนาฐานพันธุกรรมข้าวขาวดอกมะลิให้ทนน้ำท่วม ต้านทานต่อโรคและแมลง และสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ผลผลิตสูง โดยคงคุณสมบัติความเป็นข้าวหอมมะลิของไทยเอาไว้อย่างสมบูรณ์
 
นอกจากนี้ รศ. ดร. อภิชาติ มีผลงานดีเด่นเป็นประจักษ์ในวงวิชาการ โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 และโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มี รศ. ดร. อภิชาติ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ได้เข้ารับทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2555 จาก สวทช. ภายใต้โครงการเทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2556 
 
 

ข่าวสารองค์กร